Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 5)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 5) fotolia.pl

Kontynuujemy temat tworzenia centrów zdrowia 75+.

Jak wspomniano w ostatniej części powiaty same będą deklarowały chęć utworzenia i lokalizacji centów zdrowia 75+. Będą miały na to 60 dni od dnia udostępnienia na stronie BIP wojewody informacji o rozpoczęciu prac nad sporządzeniem projektu wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. Samo dokonanie zgłoszenia nie gwarantuje uwzględnienia danego podmiotu leczniczego w planie, jeżeli jednak tak się stanie to zgodnie z art. 55 ustawy powiat będzie zobowiązany do utworzenia centrum w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1 stycznia 2029 r.

Z tego względu należy pamiętać, że zgłoszenie pisemnej propozycji utworzenia i lokalizacji centrum będzie równoznaczne w skutkach z podjęciem przed powiat zobowiązania do jego utworzenia, pod warunkiem umieszczenia tego centrum w wojewódzkim planie.

Zgłoszenie propozycji utworzenia i lokalizacji centrum powinno zawierać:

  1. propozycję lokalizacji centrum:
    1. wraz ze wskazaniem podmiotu leczniczego, w którym ma ono być utworzone – w przypadku gdy centrum ma zostać utworzone w ramach struktury organizacyjnej istniejącego podmiotu leczniczego (w takim przypadku do zgłoszenia należy dołączyć pisemną deklarację podmiotu leczniczego o gotowości utworzenia w tym podmiocie centrum), albo
    2. wraz z informacją, że ma być ono utworzone jako nowy podmiot leczniczy, w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej;
  2. propozycję obszaru działania centrum;
  3. liczbę osób, które ukończyły 75. rok życia, zamieszkujących obszar działania centrum ustalony według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
  4. w przypadku zawarcia porozumienia o przejęciu zadania utworzenia centrum z powiatem sąsiednim – to porozumienie.

Jak już wspomniano efektem dokonania zgłoszenia (o ile zostanie to ujęte w wojewódzkim planie) jest wzięcie przez powiat zobowiązania utworzenia centrum. Realizacja tego zobowiązania będzie wymagała poniesienia kosztów (nawet jeżeli częściowo zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Medycznego – o finansowaniu tworzenia i funkcjonowania centrów będzie mowa w kolejnej części). Biorąc pod uwagę art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanie przez powiat zgłoszenia propozycji utworzenia i lokalizacji centrum 75+ będzie wymagało uprzedniego podjęcia przez radę powiatu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Przy czym w WPF dla każdego przedsięwzięcia określa się: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań. Zatem już na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej kosztów i harmonogramu realizacji takiego przedsięwzięcia. Również w przypadku porozumienia pomiędzy powiatami powierzenie prowadzenia zadań publicznych wymaga podjęcia uchwały przez radę powiatu. Na przeprowadzenie tych wszystkich działań potrzeba czasu.

Z powyższych względów wspomniane 60 dni na przekazanie wojewodzie pisemnej propozycji dotyczącej utworzenia i lokalizacji centrum jest bardzo wąskim oknem czasowym i dobrze byłoby już w okresie vacatio legis podjąć działania mające na celu przygotowanie się do wejścia w życie ustawy.

Pt., 22 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel