Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa

Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa fotolia.pl

W terminie od 5 do 12 września br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro – projektów obligatoryjnie rozliczanych stawkami jednostkowymi i według wydatków rzeczywiście poniesionych.

O dofinansowanie mogą występować w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Należy również spełnić następujące wymogi wynikające ze szczegółowych kryteriów dostępu obowiązujących dla konkursu:

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).
  2. Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym – Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do regulaminu konkursu, w zakresie: okresu realizacji, celu, kwalifikacji i naboru uczestników, działań podejmowanych w ramach RPZ, warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

W konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” (RPZ).

Należy spełnić wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu obowiązującego dla konkursu: Maksymalny okres realizacji projektu – Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2023 roku.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 461 669,18 EUR co stanowi 2 211 764,71 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 94%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Pon., 15 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba