Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa

Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa fotolia.pl

30 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy).

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21, w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Należy również spełnić następujące wymogi wynikające ze szczegółowych kryteriów dostępu obowiązujących dla konkursu:

Świadczenia opieki zdrowotnej - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).
Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym – Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do regulaminu konkursu, w zakresie okresu realizacji; celu; kwalifikacji i naboru uczestników; działań podejmowanych w ramach RPZ oraz warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

W konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” (RPZ).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 1 169 717,65 EUR co stanowi 5 278 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, natomiast minimalny poziom wkładu własnego wynosi 9%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Śr., 28 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba