Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przestrzeganie praw pacjenta w roku 2019

Przestrzeganie praw pacjenta w roku 2019 fotolia.pl

Do Sejmu wpłynęło Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (druk nr 525).

Sejmowa Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu tego dokumentu 26 stycznia br., wniosła o jego przyjęcie. 

Rzecznik Praw Pacjenta w 2019 r. prowadził 1683 postępowania wyjaśniające, z czego 979 postępowań zostało zakończonych, a Rzecznik wydał 1030 rozstrzygnięć.

Najwięcej stwierdzeń naruszeń praw pacjenta Rzecznik odnotował w województwach: mazowieckim (133 naruszenia), śląskim (87 naruszeń) oraz wielkopolskim (60 naruszeń). Zauważono, że również najwięcej spraw zgłaszanych przez pacjentów dotyczy województwa mazowieckiego, co może świadczyć o wysokiej świadomości w zakresie posiadanych praw. Na liczbę spraw ma wpływ również gęstość zaludnienia i liczba podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, co przekłada się także na liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych. Najmniej stwierdzonych naruszeń praw pacjenta w 2019 r. odnotowano w województwie opolskim (13 naruszeń), podlaskim (18 naruszeń), lubuskim (21 naruszeń) oraz warmińsko-mazurskim (21 naruszeń).

W 2019 r. Rzecznik stwierdził 436 naruszeń prawa do świadczeń zdrowotnych, co w porównaniu do 2018 r. stanowi ponad dwukrotne zwiększenie liczby wydanych stwierdzeń. W sumie w 2019 r. stwierdzono 817 indywidualnych naruszeń poszczególnych praw pacjenta, z czego 53% stanowiły stwierdzenia naruszeń prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. W 2019 r. w stosunku do 2018 r. stwierdzono prawie o 25% więcej naruszeń prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Wskazano także, że od 2014 r. nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa do opieki duszpasterskiej. Naruszenie prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności w 2019 r. stwierdzono 33 razy.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

W 2019 r. RzPP wydał 779 rozstrzygnięć, których przedmiotem było prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Biorąc pod uwagę rodzaj świadczeń, w przypadku których doszło do naruszenia przedmiotowego prawa należy wskazać, że najwięcej stwierdzeń dotyczyło leczenia szpitalnego (aż 69%), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (12,2 %) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (8,7%). 

Do głównych obszarów, w których występują nieprawidłowości w realizacji przedmiotowego prawa pacjenta należy zaliczyć: udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze bez dołożenia należytej staranności, brak niezwłocznego udzielenia świadczeń zdrowotnych z uwagi na stan zagrożenia życia lub zdrowia, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej niezgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, nieprawidłowe procedury ustalania kolejności przyjęcia do podmiotu leczniczego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

W 2019 r. Rzecznik stwierdził, że prawo pacjenta do dokumentacji medycznej zostało naruszone 200 razy – w porównaniu z 2018 r. odnotowano wzrost o prawie o 25%. W ogólnej ocenie przestrzegania praw pacjenta w 2019 r. prawo do dokumentacji medycznej zostało sklasyfikowane jako nieprzestrzegane w stopniu średnim.

Do głównych obszarów w których występują nieprawidłowości w realizacji przedmiotowego prawa pacjenta należy zaliczyć:

  1. nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej;
  2. uchybienia w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej;
  3. niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej, w szczególności w zakresie składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej przez osoby uprawnione, w tym formy tych wniosków;
  4. czasu realizacji wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Prawo pacjenta do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawa pacjenta do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych były w 2019 r. nieprzestrzegane w stopniu średnim. W latach 2016-2018 utrzymywała się malejąca tendencja stwierdzeń naruszeń przez Rzecznika przedmiotowych praw, zaś w 2019 r. znacznie się zwiększyła. W 2019 r. do stwierdzenia przez Rzecznika naruszenia przedmiotowych praw doszło 97 razy, z czego 70 razy RzPP stwierdził naruszenie prawa do informacji o stanie zdrowia, a 27 razy do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Liczba spraw, w których Rzecznik stwierdził naruszenie prawa do poszanowania intymności i godności w 2019 r. nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2018. W ogólnej analizie przestrzegania praw pacjenta w 2019 r. prawo to zostało uznane za przestrzegane co do zasady. Natomiast podkreślić należy, że nadal istnieje konieczność monitorowania obszarów zagrożeń związanych z przedmiotowym prawem i podejmowania stosowanych działań.

Prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

W 2019 r. do Rzecznika wpłynęło 70 sprzeciwów, natomiast 18 z nich spełniano wymogi formalne. W celu rozpatrzenia sprzeciwów pacjentów w 2019 r. 18- nastokrotnie powoływano Komisję Lekarską. Szesnaście sprzeciwów dotyczyło opinii lekarza medycyny w przedmiocie stwierdzenia przeciwskazań do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, jedna sprawa dotyczyła opinii lekarza reumatologa dotyczącej przebiegu leczenia farmakologicznego oraz jedna sprawa dotyczyła nieprzyjęcia pacjenta na oddział. Żaden ze sprzeciwów rozpatrywanych przez Komisję Lekarską w 2019 r. nie został uznany za zasadny.

Źródło: orka.sejm.gov.pl 

Czw., 28 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka