Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Standardy ochrony małoletnich - ile czasu jest na ich wdrożenie?

Standardy ochrony małoletnich - ile czasu jest na ich wdrożenie? fotolia.pl

15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich. Przepisy te zostały dodane jako rozdział 4b do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nowelizacją z dnia 28 lipca 2023 r. (ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023.1606, zmiana zawarta w art. 7 pkt 6).

W myśl art. 22b obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy:

  1. organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy - Prawo oświatowe oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
  2. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Dodatkowo w art. 22c ust. 3 obowiązek wprowadzenia standardów nałożono na podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Zakres materii koniecznej do uregulowania w standardach i zasady ich sporządzania zostały określone w art. 22c ust. 1-5. 

Zadaniem obligatoryjnym podmiotów które mają obowiązek wprowadzić standardy, jest co najmniej raz na dwa lata dokonywać ich oceny w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

Podmioty te muszą udostępnić standardy na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich. Wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich.

Kwestia najważniejsza to termin wprowadzenia standardów. 

Pomimo że powyżej opisane przepisy będą obowiązywały od 15 lutego 2024 r. nie jest to termin równoznaczny z obowiązkiem ich wprowadzenia. 

Ustawodawca w nowelizacji z 28 lipca 2023 r. w art. 10 przesądził, że podmioty zobowiązane, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. w terminie do 15 sierpnia 2024 r. 

Zgodnie z art. 23b dodanym do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wspomnianą nowelizacją, który wchodzi w życie 15 lutego 2024 r., niedopełnienie obowiązku wprowadzenia standardów, będzie po 15 sierpnia 2024 r. podlegało karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, grzywna będzie ustalana w kwocie nie niższej niż 1000 zł.

Warto też dodać że od 15 lutego 2024 r. sama ustawa zmieni tytuł na: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Czw., 25 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka