Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podkarpackie. Działania wspierające rodzinę i pieczę zastępczą

Podkarpackie. Działania wspierające rodzinę i pieczę zastępczą fotolia.pl

Pod koniec listopada br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 8.9 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące działania:

 1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:
  1. pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:
   • asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące do zwiększenia liczby asystentów,
   • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
   • terapii i mediacji,
   • specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp.,
   • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
   • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym reprezentacja, jeśli jest niezbędna),
   • grup wsparcia i grup samopomocowych,
   • wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,
   • podnoszenie kompetencji rodziców, w tym rodziców adopcyjnych i zastępczych,
  2. pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
   • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
   • specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
   • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
 2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego:
  1. pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
   • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
   • specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
   • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
 3. Wspieranie pieczy zastępczej w postaci:
  1. pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, między innymi poprzez:
   • poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych,
   • terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie itp.
  2. usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,
  3. finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.
 4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:
  1. poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów,
  2. wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 94% wartości projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 437 647,06 zł.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Sob., 6 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba