Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadczenie pielęgnacyjne – czy przysługuje cudzoziemcom?

Świadczenie pielęgnacyjne – czy przysługuje cudzoziemcom? fotolia.pl

Na katalog świadczeń opiekuńczych jakie można uzyskać w Polsce składają się: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszystkie trzy wskazane świadczenia może uzyskać cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium RP, przy spełnieniu szczegółowo określonych warunków. W tym artykule omówione zostaną warunki, jakie trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1830 zł miesięcznie. Od dnia 1 stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 1971 zł.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

O świadczenie mogą ubiegać się cudzoziemcy, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, oraz przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

  1. zezwolenia na pobyt stały,
  2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego – w związku z okolicznościami dotyczącymi wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub – rezydentowi długoterminowemu UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  4. w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę do sześciu miesięcy, przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Sob., 2 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek