Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zatrudnienie socjalne - zmiany w prawie

Zatrudnienie socjalne - zmiany w prawie fotolia.pl

Dnia 19 sierpnia 2011 r. Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.

Przepisy ustawy uzupełniono o definicje ustawowe:

  • absolwenta CIS – przez którego rozumieć się będzie osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej oraz
  • absolwenta KIS – przez którego rozumieć się będzie osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie o zakończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej, oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego.
Wprowadzono zmiany w definicji organizacji pozarządowej na potrzeby ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem, przez organizacje pozarządowe rozumie się pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób, o których mowa w art. 1 (osoby wykluczone społecznie), z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie.

CIS-y będą mogły być dodatkowo tworzone przez kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz przez spółdzielnie socjalne z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych CIS mogą tworzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym zakończenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej może zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący klub integracji społecznej, nie później jednak niż 2 miesiące od daty zakończenia zajęć w klubie integracji społecznej. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej i zachowuje ważność w terminie 4 miesięcy od daty wystawienia.

Dodano nowe przepisy o rejestrze klubów integracji społecznej. Zgodnie z nimi rejestr będzie prowadził wojewoda. Wpisu w rejestrze będzie dokonywany  na podstawie zgłoszenia podmiotu uprawnionego do prowadzenia KIS w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Wzór oraz niezbędne załączniki zgłoszenia określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia. Podmiot który prowadził KIS, zobowiązany będzie w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej. Wojewoda będzie zobowiązany przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informację o liczbie zarejestrowanych klubów integracji społecznej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dodano również zapis, zgodnie z którym Rada Ministrów będzie przedkładała Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca, informacje o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Wt., 30 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel