Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektronizacja nieodpłatnej pomocy prawnej - zmiany w ustawie

Elektronizacja nieodpłatnej pomocy prawnej - zmiany w ustawie .

Na stronach sejmowych opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wśród zmienianych aktów prawnych znajduje się ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zaproponowano zmiany w art. 7, które zakładają wprowadzenie obowiązku przekazywania przez osoby świadczące pomoc kart pomocy w formie elektronicznej. Zmieniane i dodawane przepisy (ust. 1 i 1a) obligują do wprowadzania do systemu kart pomocy A oraz przekazywania ich tylko w systemie teleinformatycznym, co umożliwi pełną sprawozdawczość i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy za pomocą systemu teleinformatycznego. Projektodawcy proponują tym samym wyeliminowane przekazywanie kart pomocy A w formie papierowej oraz sporządzanie sprawozdania poprzez ręczne ich zliczanie. Papierowo będzie składana jedynie ankieta satysfakcji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 7a ust. 1, Minister Sprawiedliwości ma prowadzić centralny system teleinformatyczny, który ma być wykorzystywany do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zmianie ulegnie również art. 8 ust. 4 ustawy. Nowe brzmienie przewiduje taką rejestrację zgłoszeń, która będzie służyła równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie, co ma służyć zapewnieniu racjonalnego obciążenia obowiązkami wykonawców świadczących pomoc. Zgodnie z tym przepisem, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ma odbywać się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

Ponadto, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W zakresie sprawozdawczości, projektodawcy proponują zmianę art. 12 i wprowadzenie obowiązku przekazywania przez starostów wojewodzie co kwartał zbiorczej informacji o wykonaniu zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1, na obszarze powiatu, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wojewodowie będą zobligowani do przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości zbiorczych informacji z poszczególnych powiatów oraz zliczenia otrzymanych informacji dla terenu województwa, w terminie miesiąca od upływu terminu, w którym starostowie są obowiązani do przekazania tych informacji. Zgodnie z projektem, zbiorczą informację o wykonaniu zadań sporządzoną na podstawie danych zawartych w systemie teleinformatycznym oraz wnioski z analizy przekazywanych informacji za dany rok zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

Istotny zapis zawiera projektowany nowy art. 28a, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, sposób świadczenia pomocy w warunkach zdalnej realizacji zadań powinien opierać się na wypracowanym modelu realizacji tego zadania, przewidzianym dotychczas dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się (to jest według zasad uregulowanych w § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Projektowane regulacje mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem art. 28a ustawy, który ma obowiązywać  z mocą od dnia 13 marca 2020 roku.

Wt., 28 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka