Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rewolucja śmieciowa w 2017 roku

Rewolucja śmieciowa w 2017 roku fotolia.pl

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4a ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Aktualnie gminy organizują samodzielnie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych niejednokrotnie ustanawiając podział na odpady „mokre – suche. Ministerstwo doszło jednak do wniosku, że podział w całym kraju musi zostać zunifikowany. Wprowadzony zostanie podział na selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Oznacza to, że gminy będą mogły dokonać dalszych podziałów zgodnie z przyjętym na nowo regulaminem. Rozporządzenie nie oznacza, że wszystkie odpady muszą być zbierane oddzielnie. Rozporządzenie dopuszcza możliwość na łączne zbieranie w tym samym worku lub pojemniku metali oraz tworzyw sztucznych.

Ujednolicenie kolorów worków i pojemników

  • Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier i tektura”.
  • Odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło”.
  • Odpady metali, w tym  odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym  odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale” lub „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe”.

Szkło można ale nie trzeba zbierać w podziale, jeżeli gmina podejmie taką decyzję to, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

W rozporządzeniu przyjmuje się, że wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli mieszkańcy gminy mają zapewnione warunki do wydzielania frakcji odpadów komunalnych.

Odpady komunalne zbiera się w pojemnikach, workach w miejscu ich wytworzenia lub pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie umieszczonych w miejscach publicznych.
Obowiązek zapewnienia pojemników, w określonym kolorze realizuje się w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, natomiast oznakowanie pozwalające na właściwe selektywne zbieranie w nich odpadów w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, planowaną datą wejścia w życie rozporządzenia jest 1 stycznia 2017 roku.

Koszty

Jednostki samorządu terytorialnego poniosą koszty w związku z koniecznością zakupu pojemników/ worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w przypadku gmin, które przejęły obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki) co wynika z ustalonego minimalnego podziału frakcji zbieranych odpadów komunalnych oraz ujednoliconej kolorystyki pojemników. Obowiązek ujednolicenia kolorystyki został rozłożony w czasie na pięć lat.

Koszty te mogą zostać przeniesione przez gminę na właścicieli nieruchomości, czyli obywateli poprzez wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak prognozuje ministerstwo koszt wdrożenia rozporządzenia w zakresie wyposażenia w pojemniki lub worki będzie się wahał między 11,29 a 22,58 mln zł rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat. W przeliczeniu na gminę koszt ten wynosiłby około 17 668 – 35 336 zł.

Czw., 14 Lp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk