Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowe posiedzenie zespołu środowiskowego Komisji Wspólnej

Czerwcowe posiedzenie zespołu środowiskowego Komisji Wspólnej fotolia.pl

12 czerwca zebrał się Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W agendzie spotkania w formule on-line znalazły się trzy projekty aktów prawnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

O projekcie pisaliśmy nieraz. Jego głównym celem jest wprowadzenie Miejskich Planów Adaptacji jako dokumentu planistyczno-strategicznego, ale bez rangi aktu prawa miejscowego. Samorządy przesłały sporo uwag. Związek Powiatów Polskich i Unia Metropolii Polskich dopytywały o relacje z innymi dokumentami strategicznymi. Zwracano też uwagę na kwestię planowanych wymogów w zakresie procentowego objęcia powierzchnią biologicznie czynną terenów zielonych. Dla samorządów wojewódzkich kluczowe natomiast są kwestie organizacyjne w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska – według nich proponowane zmiany tylko wzmacniają centralizację w tym zakresie.

Do przedstawionych uwag odniósł się przedstawiciel ministerstwa klimatu i środowiska. Resort w zasadzie nie przychylił się do żadnej. Zasugerowano jedynie, że być może zostanie obniżony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, na co przedstawiciele ZPP zauważyli, że niektóre typy terenów z definicji ustawowej po prostu wykluczają możliwość wskazywania jakichkolwiek wskaźników.

Ustalono, że do końca tygodnia ministerstwo przyśle uzgodniony z innymi resortami projekt oraz z odniesieniem się do wszystkich uwag samorządów. Jeśli to nastąpi, następne spotkanie specjalnie w temacie tej ustawy odbędzie się 19 czerwca.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Projekt nadal jest w konsultacjach, więc Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło tylko jego ogólne założenia. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają w założeniu projektodawców na celu rozwój energetyki prosumenckiej oraz dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzeń i wytycznych Komisji Europejskiej. Na pytanie przedstawiciela Unii Metropolii, ministerstwo odpowiedziało, że nie widzi możliwości wprowadzenia instytucji prosumenta wirtualnego bez wdrożenia Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE). Proponowane przepisy mają m.in. dostosować regulacje do przesunięcia czasowego wdrożenia CSIRE w Polsce.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia dotyczącego nalepek dla samochodów wjeżdżających do stref czystego transportu. Ministerstwo zapowiedziało, że uwzględni uwagę jednego z województw dotyczącą uwzględnienia w oznaczeniu mieszanych rodzajów paliw zasilających auta.

Następnie Zespół przeszedł do spraw różnych.

Unia Metropolii Polskich zaapelowała o zajęcie się przez ministerstwo klimatu w najbliższej przyszłości następującymi tematami:

  1. zaliczania żużli i popiołów powstałych w wyniku procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w instalacjach termicznego przekształcania opadów komunalnych oraz cementowaniach, podlegających procesom recyklingu (R5), do wskaźników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
  2. udzielenia informacji o planowanych pracach legislacyjnych wynikających z art. 17 ust. 15 Dyrektywy budynkowej wskazującego, że "Od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie nie udzielają żadnych zachęt finansowych do instalacji indywidualnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, z wyjątkiem kotłów wybranych do inwestycji przed 2025 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/241, art. 7 ust. 1 lit. h) pkt (i) tiret trzecie rozporządzenia (UE) 2021/1058 oraz art. 73 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2021/2115".
  3. przedstawienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska informacji o wysokości środków finansowych wynikających z ustawy wdrażającej tzw. dyrektywę SUP, przekazywanych na wyodrębniony rachunek NFOŚiGW, stanowiących wpływy gmin za rok 2024 oraz przedstawienia szacunków dot. w/w wpływów w roku 2024 i w latach następnych.
    Tematy te mogą pojawić się na kolejnym regularnym posiedzeniu zespołu.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich poinformował, że są dostępne dokumenty, w których przedstawiciel administracji rządowej nazywał zadania z zakresu ustawy Prawo łowieckie zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Należy o tym pamiętać, w związku z powołaniem zespołu ds. prawa łowieckiego, w którym nie ma przedstawicieli samorządów. Sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik zapowiedział, że temat zespołu ds. prawa łowieckiego na pewno wróci na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

ZPP poruszyło jeszcze kwestię powołania przy Ministrze Klimatu i Środowiska zespołu ds. ochrony drzew i krzewów. Poproszono o informację jakie działania chce podejmować Ministerstwo w związku z tym gremium, w szczególności czy ma to związek z postulatami legislacyjnymi formułowanymi w ramach parlamentarnego zespołu ds. drzew.

Na koniec po raz kolejny zaapelowano o udział przedstawiciela kierownictwa resortu w posiedzeniach zespołu, gdyż i tym razem nikogo takiego nie było (wbrew zapowiedziom).

 

Pt., 14 Czrw. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński