Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji fotolia.pl

16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Resort edukacji przyjął uwagę Związku Powiatów Polskich, zmierzającą do tego, aby w szkołach i placówkach oświatowych dopuścić także suszarki lub dmuchawy do rąk. W konsekwencji uwaga ZPP zmierza do wprowadzenia rozwiązania zgodnie z którym możliwe będzie, aby w jednostkach oświatowych zapewnione zostały alternatywnie: ręczniki lub suszarki/dmuchawy lub ręczniki i suszarki/dmuchawy. Uwaga ZPP wbrew pojawiającym się informacjom nie negowała zaproponowanego już przez MEN zapisu a jedynie sprowadzała się do rozszerzenia katalogu obligatoryjnych środków higieny osobistej poprzez zapewnienie opisanej wyżej alternatywy.

Ze względu na niezakończone uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne na kolejne posiedzenie skierowane zostały:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
  W przedmiocie niniejszego projektu odbyła się dyskusja, w której strona samorządowa wskazywała na następujące uwagi, na które odpowiedzi na bieżąco udzielała Pani dyrektor Małgorzata Szybalska z MEN:
  • przedstawienie projektu rozporządzenia w takim momencie stoi w sprzeczności z kalendarzem oświatowym. Zaproponowane w projekcie rozwiązania wymagają uwzględnienia w arkuszach organizacyjnych, natomiast projekty arkuszy są już gotowe i w wielu przypadkach zostały już przekazane do zaopiniowania przez kuratorów oświaty.
   Jak wskazała Pani dyrektor z MEN resort z kuratorami planuje spotkanie, na którym zostanie ustalone, że kuratorzy na arkuszach zrobią jedynie adnotacje przy przedmiocie HIT o planowanych w projekcie zmianach. MEN ma także przekazać do strony samorządowej informację czy zmiany w arkuszach związane z projektem wprowadzić jeszcze w maju czy dopiero przy aneksie wrześniowym.
  • proponowane zmiany spowodują problemy kadrowe – nauczyciele którzy dotychczas nauczali HIT pozostaną na rok szkolny 2024/2025 bez godzin, co będzie wymagało odpowiednich zmian w arkuszach. Nie ma też pewności jaka będzie liczba godzin nowego przedmiotu edukacja obywatelska i czy Ci nauczyciele będą posiadali kwalifikacje do prowadzenia nowego przedmiotu od 1 września 2025 r.
   Pani dyrektor Szybalska wskazała, że nauczyciele HIT posiadają kompetencje do nauczania historii i wos-u więc w jej ocenie nie będzie problemu z zagospodarowaniem tych nauczycieli w szkole. Dodała także że wstępnie planuje się, że nowy przedmiot edukacja obywatelska będzie nauczany w wymiarze 2h w 2 klasie szkoły ponadpodstawowej ale jest to dopiero plan, wszystko okaże się jak już pojawią się podstawy programowe.
  • strona samorządowa stanowczo nie zgodziła się z treścią OSR projektu, że skutkiem finansowym projektu dla JST będą oszczędności. Już same zmiany kadrowe spowodują koszty po stronie organów prowadzących. Dodatkowo projekt zakłada też rozwiązania dot. nauczania pierwszej pomocy na lekcji wychowawczej, co będzie wymagało dokształcenia nauczyciela, lub ponoszenia kosztów prowadzenia takich zajęć przez podmioty zewnętrzne jeżeli nie uda się w tym celu pozyskać wolontariuszy. Wątpliwości dotyczyły też samego rozumienia pojęcia i zakresu pierwszej pomocy.
   Pani dyrektor Małgorzata Szybalska wyjaśniła, że pierwsza pomoc, o której mowa w projekcie dotyczy bardziej podstawowych zagadnień, ponieważ elementy przedmedycznej pierwszej pomocy nauczane są już w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Dodała też że już aktualnie wolontariusze pojawiają się w szkołach i prowadzą prelekcje na temat pierwszej pomocy.
 2. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA8).

W sprawach różnych omówiono następujące zagadnienia:

 • Wniosek ZPP w kwestii wynagrodzenia nauczycieli za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (pismo dostępne tutaj)
  Resort edukacji podzielił stanowisko Związku Powiatów Polskich i m.in. tym zagadnieniem zajmie się powołany przez Panią minister Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.
 • Petycję ZPP w sprawie zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (pismo dostępne tutaj)
  Resort edukacji widzi potrzebę zmian w finansowaniu zadań oświatowych. Kierunek nie został jeszcze obrany. Pojawiają się różne propozycje, w tym ta wyrażona w petycji ZPP, jednakże wymagają one szerszych uzgodnień. Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych będą przedmiotem prac grupy roboczej, której zadaniem jest wypracowanie założeń do zmian w przedmiotowej ustawie.
 • w ramach planów na kolejne posiedzenia Zespołów strona samorządowa zwróciła się o poruszenie następujących zagadnień: wpływ zmiany przepisów przeciwpożarowych na jednostki oświatowe; plany dotyczące subwencji oświatowej na 2025 r.; edukacja przedszkolna – finansowanie.
Wt., 16 Kw. 2024 1 Komentarz
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Stanisław Szelewa
0 # Stanisław Szelewa 2024-04-22 08:33
Sprawy rozliczania godzin ponadwymiarowyc h są przez ustawodawcę i MEN absolutnie zaniedbane. Zaczynając od tego, że KN traktuje godziny jako coś wyjątkowego: "W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania....", co w praktyce jest normą przy ogromnych brakach kadrowych choćby w nauczaniu zawodów. Tymczasem sądy wydają absolutnie różne wyroki , w tym pozwalając na tzw. progresywny system rozliczania (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 r. III APa 26/19) czyli na płacenie za tyle godzin, ile faktycznie zostało w danym tygodniu przepracowanych , bez względu na przyczynę nieodbycia zajęć a tych przecież jest mnóstwo.
Faktycznie czas na zmiany w tym zakresie (...)
| | |