Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wójt wyznaczy podmioty, gdzie nieletni wykonają prace społeczne

Wójt wyznaczy podmioty, gdzie nieletni wykonają prace społeczne fotolia.pl

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia dotyczący podmiotów, na rzecz których mają wykonywać prace nieletni. To efekt uchwalenia tzw. ustawy resocjalizacyjnej.

20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r. W związku z tym Minister Sprawiedliwości przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.

W ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zawarto przepisy regulujące wykonywanie środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do określonego postępowania, w tym do wykonywania określonych prac społecznych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, rozwiązania oparto więc na funkcjonujących przepisach wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności lub wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian za nieuiszczoną grzywnę.

Proponowany tryb postępowania przy wyznaczaniu podmiotów przedstawia się następująco. Każdego roku (do 15 października) prezes sądu rejonowego sporządzi i przekaże właściwemu organowi gminy opinię dotyczącą wykonywania prac społecznych przez nieletnich. Następnie właściwy organ gminy tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta,, w terminie 30 dni od otrzymania opinii prezesa sądu rejonowego, wyznaczy podmioty i przekaże stosowną informację w tym zakresie prezesowi sądu rejonowego oraz kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej. W każdym czasie informacja o podmiotach będzie mogła być aktualizowana.

Zgodnie z brzmieniem proponowanych przepisów, wyznaczony podmiot jest obowiązany przyjąć nieletniego skierowanego przez zawodowego kuratora sądowego w celu wykonania prac społecznych. Przy ustaleniu godzin pracy ma uwzględniać się potrzeby edukacyjne nieletniego oraz, w miarę możliwości, prośbę nieletniego, jego rodziców, albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego.

Na podstawie art. 151 podpisanej ustawy, prace społeczne mogą być wykonywane przez nieletniego na rzecz instytucji państwowych i samorządowych, placówek oświatowych, w tym placówek oświatowo-wychowawczych, podmiotów leczniczych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa mają obowiązek umożliwienia nieletnim wykonywania prac społecznych.

Czw., 11 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński