Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczegóły funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych

Uchwalona w dniu 4 lutego 2010 roku ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na nowo uregulowała system podmiotów mających na celu opiekę nad małym dzieckiem. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa podopiecznym konieczne jest ustalenie standardów – tak jeśli chodzi o pomieszczenia, jak i kadrę. Zagadnienia te są przedmiotem dwóch aktów wykonawczych, których projekty trafiły pod obrady Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przywołane akty wykonawcze to:

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Wskazać należy, że warunki zawarte w rozporządzeniu są oryginalną mieszanką warunków techniczno – eksploatacyjnych i stwierdzeń o postulatywnym charakterze. Do tej pierwszej grupy należą m.in. takie warunki jak:

1)minimalna powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci. Dla 3 do 5 dzieci wynosi ona 16 m2 i ulega zwiększeniu o 2 m2 lub 2,5 m2 (w zależności od czasu pobytu dziecka w ośrodku) na każde dziecko powyżej piątego;

2)wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosząca co najmniej 2,5 m;

3)umieszczenie na grzejnikach centralnego ogrzewania osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

4) zapewnienie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 20oC;

5) zapewnienie dostępu do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą.

Do grupy drugiej należą przykładowo:

1) wymóg zapewnienia utrzymania czystości i porządku (prawdopodobnie bez opisania tego w rozporządzeniu żłobki i kluby dziecięce zarosłyby brudem);

2) dostosowanie mebli do wymagań ergonomii (bardzo słuszne, tyle że nieweryfikowalne);

3) stosowanie wyłącznie wyposażenia posiadającego atesty lub certyfikaty (bez wskazania jakie).

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza. Najszerszy zakres szkolenia – przewidziany dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – przewidziany jest do przeprowadzenia w ciągu 280 h i obejmuje:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 h), w tym przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia i uwarunkowania rozwoju jednostki;

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 h), w tym zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3;

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 h), w tym rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach, kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, wprowadzanie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4) kompetencje opiekuna dziecka (35 h), w tym odpowiedzialność prawna opiekuna, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, emisja głosu;

5) praktyki zawodowe (80 h).

Jak okazało się na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oba rozporządzenia zostały wydane z pominięciem zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czw., 31 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski