Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nadanie cech identyfikacyjnych przez starostę – nie w przypadku błędu producenta pojazdu

Nadanie cech identyfikacyjnych przez starostę – nie w przypadku błędu producenta pojazdu fot.pixabay

Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a Prawa o ruchu drogowym (P.r.d.) nadaje i umieszcza producent (art. 66a ust. 1 P.r.d.), przy czym numer identyfikacyjny VIN tylko producent. Przypadki, w których starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych zawiera art. 66a ust. 2 P.r.d. Katalog tych przypadków jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że jeżeli dany przypadek nie spełnia przesłanek wymienionych wśród przypadków opisanych w art. 66a ust. 2 pkt 1 - 7 P.r.d. starosta nie ma podstaw do wydania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.

Stan faktyczny w sprawie przedstawiał się następująco. Na fakturze zakupowej został podany numer VIN identyczny, jak w dowodzie rejestracyjnym. Pojazd został zarejestrowany. Podczas drugiego przeglądu w maju 2023 r. wykryto niezgodność numeru VIN na korpusie tylnego mostu. Strona złożyła do starosty podanie o ponowne oznaczenie pojazdu. Do podania załączyła pismo informacyjne od producenta ciągnika rolniczego U. S.A. w upadłości wraz z kartą budowy wyrobu ciągnika i opinię rzeczoznawcy, które potwierdzały niezgodność numeru VIN. Organ wydał decyzję odmowną, a Sąd przyznał mu rację. W ocenie sądu wydanie przez organ pierwszej instancji decyzji uwzględniającej żądanie skarżącego, a następnie akceptacja takiego procedowania przez organ odwoławczy byłoby w realiach niniejszej sprawy zastosowaniem prawa w sposób sprzeczny z treścią art. 66a ust. 2 P.r.d. i stanowiłoby naruszenie wyrażonej w art. 6 K.p.a. zasady legalizmu.

Sąd próbował jednak znaleźć rozwiązanie problemu, wskazując, że skoro właściwym do nadania i umieszczenia numeru VIN jest producent ciągnika, skarżący winien, zdaniem sądu, w pierwszej kolejności zwrócić się do producenta o usunięcie wady fizycznej zakupionego ciągnika. Takiej oceny prawnej nie zmienia wynikający z treści pisma producenta fakt, że znajduje się on w stanie upadłości. Nie mogąc oceniać i przesądzać o wystąpieniu określonych przesłanek w sprawie upadłościowej, sąd zwrócił jedynie uwagę, że w świetle art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe po ogłoszeniu upadłości można prowadzić dalej przedsiębiorstwo upadłego, jeżeli możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części. Jeżeli syndyk prowadzi przedsiębiorstwo upadłego, powinien podjąć wszelkie działania zapewniające zachowanie przedsiębiorstwa co najmniej w niepogorszonym stanie.

Gdyby jednak doprowadzenie do zgodności numeru VIN na korpusie tylnego mostu ciągnika z tabliczką znamionową oraz pozostałymi dokumentami okazało się niemożliwe, sąd zauważa, że w art. 67 P.r.d. ustawodawca przewidział szczególną procedurę, której podstawowym celem jest dopuszczenie do rejestracji, a następnie do ruchu pojazdu, który nie spełnia niezbędnych warunków technicznych, a więc tych określonych w art. 66 P.r.d., w tym dotyczących posiadania nadanego przez producenta numeru VIN (art. 66 ust. 3a pkt 1 P.r.d.). Na podstawie art. 67 ust. 1 P.r.d. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może, w drodze decyzji administracyjnej, w indywidualnym uzasadnionym przypadku, zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Wyrok WSA w Kielcach z 29 kwietnia 2024 r. sygn. I SA/Ke 121/24. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 23 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel