Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odpowiedź na pytanie o niezlokalizowanie kanału technologicznego przy przebudowie nie jest informacją publiczną

Odpowiedź na pytanie o niezlokalizowanie kanału technologicznego przy przebudowie nie jest informacją publiczną fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który przychylił się do stanowiska organu. Jak dokładnie brzmiały żądania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej i jakie stanowisko wyraził w tym zakresie Sąd?

Żądania obejmowały:

  1. Wskazanie przyczyn nierealizowania przez zarządcę wskazanej drogi obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych – pomimo tego, że przed rozpoczęciem przebudowy drogi zarządca miał pełną wiedzę o realizacji na tej drodze inwestycji teleinformatycznej;
  2. Wskazanie przyczyn prowadzenia postępowania administracyjnego (jeżeli było prowadzone) w przedmiotowej sprawie z wyłączeniem stron, które miały istotny interes prawny, czyli właścicieli i współwłaścicieli działek usytułowanych w bezpośredniej lokalizacji drogi gminnej, co do których organ, pismem z sierpnia 2021 r. poinformował stronę, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.

W ocenie Sądu, mając na uwadze rozumienie „informacji publicznej”, nie budziło wątpliwości stanowisko organu, że wskazanie przyczyn nierealizowania przez zarządcę drogi obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych nie stanowiło informacji publicznej, której obowiązek udostępnienia miał Wójt. Jak przypomniał Sąd, zgodnie z art. 1 u.d.i.p każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną; z kolei przepis art. 6 ust. 1 u.d.i.p. określa przykładowy katalog informacji publicznych podlegających udostępnieniu – obejmuje on m.in. informacje o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, o danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

Co do drugiego pytania, to WSA podkreślił, że bezspornie u.d.i.p. nie może być podstawą do otrzymania informacji we własnej sprawie. Stosownie bowiem do art. 1 ust. 1 u.d.i.p. jedynie informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, a określenia istoty pojęcia „sprawa publiczna” powinno się dokonywać na podstawie kryterium interesu ogólnego – sprawami publicznymi nie będą zatem konkretne i indywidualne sprawy określonej osoby lub podmiotu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2021 r., II SAB/Sz 134/21

Źródło: CBOSA

Sob., 11 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel