Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakaz prowadzenia SKP a złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru

Zakaz prowadzenia SKP a złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru fotolia.pl

Przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów pracujący również w charakterze diagnosty we własnej stacji, został skazany prawomocnym wyrokiem za potwierdzanie nieprawdy w dokumentach. W związku z tym wszczęliśmy postępowanie w sprawie o wykreślenie tego przedsiębiorcy z rejestru. W międzyczasie, zanim starosta wydał decyzję, wpłynął wniosek tego przedsiębiorcy o wykreślenie go z rejestru. Czy jestem zobowiązany wydać decyzję umarzającą postępowanie ponieważ postępowanie stało się bezprzedmiotowe bo przedsiębiorca rezygnuje z prowadzenia stacji; czy też mimo wszystko w oparciu o wydany wyrok powinienem doprowadzić sprawę do końca i wydać decyzję skutkującą zakazem prowadzenia stacji na terenie całego kraju?

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.) stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom. Zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 3 lit. c p.r.d. starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W wyroku WSA w Białymstoku z 13 listopada 2014 r. sygn. II SA/Bk 797/14 wskazano, że  „wprawdzie ustawa nie definiuje pojęcia rażącego naruszenia warunków prowadzenia działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów, to jednakże z faktu konieczności spełniania wymogów do prowadzenia takiej działalności przez cały okres jej prowadzenia należy przyjąć, że fakt skazania za przestępstwo przeciwko dokumentom i tym samym niespełnianie jednego z warunków dalszego prowadzenia działalności regulowanej mieści się w pojęciu rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.” (źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5820FE611D).

Wydanie w/w decyzji rodzi dwa skutki prawne. Po pierwsze jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej (art. 83b ust. 2b p.r.d.). Po drugie skutkiem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców na podstawie decyzji, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 3 p.r.d. jest brak możliwości ponownego wpisu do rejestru w tym samym zakresie działalności przez okres 3 lat liczą od dnia wydania decyzji (art. 83ba p.r.d.). Celem ustawodawcy nie było zatem wyłączenie doprowadzenie do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru prowadzonego przez danego starostę, ale wprowadzenie czasowego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej regulowanej przez osobę, która nie daje rękojmi prowadzenia tej działalności zgodnie z obowiązującym prawem. Zastosowanie art. 83ba p.r.d. ma zatem zarówno  sankcyjny (stanowi rodzaj kary administracyjnej za naruszenie znanych przedsiębiorcy warunków prowadzenia działalności gospodarczej) jak i prewencyjny (ma zniechęcać przedsiębiorców do naruszania zasad prowadzenia działalności gospodarczej ale też chronić uczestników ruchu drogowego przez działaniem osób, które mogłyby doprowadzić do dopuszczenia do ruchu pojazdu nie spełniającego warunków technicznych). Należy przy tym zaznaczyć, że ponieważ mamy do czynienia z sankcją o charakterze administracyjnym okres 3 letni zakazu wpisu do rejestru działalności regulowanej może zakończyć się później niż zatarcie skazania.

Z powyższego względu w mojej ocenie, nie ma podstaw do umorzenia postępowania w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ponieważ nie można uznać, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe. 

W przeciwnym wypadku,  osoby prowadzące stacje kontroli pojazdów, które naruszyłyby art. 83b ust. 2 pkt 3 p.r.d.  (i to nie tylko z powodu skazania za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciwko dokumentom) mogłyby w łatwy sposób - tj. poprzez złożenie własnego wniosku o wykreślenie z rejestru - ominąć przepisy o możliwości wydania przeciwko nim decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej regulowanej.

Ponadto, w mojej ocenie, starosta prowadząc postępowanie w trybie art. 83b ust. 2 pkt 3 p.r.d. nie powinien wykreślić przedsiębiorcy z rejestru na jego wniosek wcześniej niż przed zakończeniem postępowanie w sprawę zakazu wykonywania działalności gospodarczej regulowanej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że starosta dysponuje prawomocnym wyrokiem skazujący, zatem mamy do czynienia z raczej prostą sprawą administracyjną, w toku której nie ma potrzeby prowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego.

Niedz., 28 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel