Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o wyrejestrowanie na skutek zbycia bez żadnych dowodów – wyrok NSA

Wniosek o wyrejestrowanie na skutek zbycia bez żadnych dowodów – wyrok NSA fotolia.pl

„Wyrejestrowanie pojazdu reguluje art. 79 p.r.d. i nie może budzić wątpliwości, że katalog przypadków uzasadniających wyrejestrowanie jest zamknięty, na co wskazuje brzmienie art. 79 ust. 1 p.r.d., wyliczenie w nim zawarte nie ma charakteru przykładowego. Postępowanie w sprawie wyrejestrowania nie może być prowadzone z urzędu, jego wszczęcie jest możliwe wyłącznie na wniosek właściciela, który powinien wskazać podstawę wyrejestrowania i udokumentować ją w sposób przewidziany ustawą. Skoro postępowanie prowadzone jest na wniosek, organ administracji nie jest także uprawniony do samodzielnego poszukiwania podstawy do wyrejestrowania pojazdu i inicjowania w takim zakresie z urzędu postępowania dowodowego. Może natomiast, w ramach zgłoszonego wniosku i przedstawionych dokumentów, dokonać ustaleń w zakresie rzeczywistej woli wnioskodawcy, oceniać złożone dowody i ewentualnie wzywać do ich uzupełnienia, w zakresie odpowiadającym zidentyfikowanej podstawie wyrejestrowania” – to teza z wyroku NSA. Jaki był stan faktyczny sprawy i jakie jeszcze ustalenia poczynił Sąd?

W omawianej sprawie we wniosku o „wykreślenie z ewidencji pojazdów” przedmiotowego samochodu skarżący podał, że pojazd zbył około 2005 r., ale nie dysponuje dokumentami to poświadczającymi, natomiast jego intencją jest „zdjęcie” pojazdu z ewidencji i wykreślenie go jako właściciela. W związku z powyższym organ I instancji w piśmie z listopada 2017 r. zarówno udzielił skarżącemu obszernych wyjaśnień dotyczących stanu prawnego odnoszącego się do wyrejestrowania pojazdu, w tym przesłanek i wymaganych dokumentów, wskazał na obowiązki związane ze zbyciem pojazdu zarejestrowanego, jak i wezwał do sprecyzowania wniosku (dołączając druk wniosku o wyrejestrowanie), wskazując na konieczność sprecyzowania podstawy wyrejestrowania i jej udokumentowania. W odpowiedzi skarżący złożył na druku wniosek o wyrejestrowanie, dołączając pisemne wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych wprost wskazał, że pojazd pierwotnie wykorzystywany w działalności gospodarczej, sprzedał nieznanej mu osobie, wydając dokumenty pojazdu, nie ma na to jednak żadnego dokumentu. Od tego czasu nie jest już właścicielem pojazdu. Pojazd został przez tę osobę pozbawiony silnika, a po kilku latach pozostały wrak został przez skarżącego oddany innej przypadkowej osobie, bez spisywania żadnej umowy. Do wniosku skarżący nie przedłożył żadnych dokumentów mogących poświadczyć którąkolwiek z przesłanek wyrejestrowania, wskazał też, że w tych okolicznościach nie potrafi sprecyzować podstawy żądania. Również w odwołaniu od decyzji organu I instancji skarżący wskazywał na nabycie pojazdu przez inną osobę. W tej sytuacji zdaniem NSA organy prawidłowo zakwalifikowały wniosek jako żądanie wyrejestrowania, a udzielając odmowy wyjaśniły, że przedstawione okoliczności i brak jakichkolwiek dokumentów prowadzą do wniosku, że żadna z przesłanek wyrejestrowania nie została w sprawie spełniona.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r., I OSK 4249/18

Źródło: CBOSA

Pt., 22 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel