Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – kontrole organów zarządzających ruchem na drogach, powiaty górskie w RFIL, statystyka z WORD-ów i cyfryzacja w Prawie budowlanym

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – kontrole organów zarządzających ruchem na drogach, powiaty górskie w RFIL, statystyka z WORD-ów i cyfryzacja w Prawie budowlanym fotolia.pl

20 maja 2021 r. odbyło się drugie w maju posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie poświęcone było omówieniu tzw. spraw różnych oraz projektów, do których wiążącego zaopiniowania upoważniła Zespół Komisja Wspólna.

Wykonywanie przez organy zarządzające ruchem kontroli co pół roku – Ministerstwo okopane na swoim stanowisku

Na wniosek Związku Powiatów Polskich Zespół zajął się problemem przeprowadzania przez organy zarządzające ruchem kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych – z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy (§ 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem). W ocenie ZPP z racji liczby kilometrów dróg, jaką mają w zakresie swojej właściwości organy zarządzające ruchem (przeciętnie 1000 kilometrów dróg) albo trzeba urealnić częstotliwość wykonywania kontroli – raz na rok (tak, jak ma to miejsce w odniesieniu do okresowej kontroli dróg przez samych zarządców dróg), albo wzmocnić finansowo organy zarządzające ruchem na drogach.

Resort infrastruktury w pisemnej odpowiedzi (podtrzymanej w toku dyskusji na posiedzeniu) stwierdził, że rozporządzenie obowiązuje już 17 lat, stąd też nie za bardzo jest o czym dyskutować, a wzmocnienie finansowe powinno nastąpić z… budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na argument z analogii do przeglądów technicznych dróg dyr. Aldona Wieczorek z Departamentu Transportu Drogowego stwierdziła, że… oznakowanie degraduje się szybciej niż droga (sic!). Dopiero w toku dyskusji dodała, że chodzi o oznakowanie poziome, na co Współprzewodniczący Zespołu, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wręcz z automatu odpowiedział: oznakowanie poziome jest odmalowywane dwa razy w roku.

Ostatecznie dyskusja ma się toczyć poza Zespołem, a Zespół ma być poinformowany o jej wynikach – przy czym jak na razie wyzwaniem jest zmotywowanie resortu infrastruktury do podjęcia jakiejkolwiek dyskusji.

Powiaty turystyczne, w tym powiaty górskie w RFIL-u – sprawa stanie na Komisji Wspólnej

Sprawa została omówiona w nawiązaniu do pisma Związku Powiatów Polskich. ZPP zwrócił bowiem uwagę na to, że obecnie w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych spośród wszystkich samorządów lokalnych związanych z turystyką wsparcie otrzymują jedynie gminy górskie – mimo tego, że wsparcie ma być przeznaczone między innymi na infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. Takie różnicowanie jest co najmniej niezrozumiałe. Nie mówiąc o tym, że problem jest też szerszy i dotyczy również samorządów nadmorskich czy mazurskich. 

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę na to, że drogi powiatowe są niezbędne do dojazdu do atrakcji turystycznych i są kosztowne nie tylko w budowie, lecz również w utrzymaniu. Podał konkretny przykład: w styczniu tego roku powiat wałbrzyski wydał na zimowe utrzymanie 380 kilometrów dróg 1 mln zł. Starosta Kwiatkowski prosił również o rozpoczęcie dyskusji o finansowaniu infrastruktury drogowej w powiatach górskich.

Elżbieta Wyrwicz, zastępca dyrektora w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wskazała, że z perspektywy Departamentu Turystyki wsparcie dla samorządów powinno mieć charakter kompleksowy, lecz decyzje ws. nowelizacji uchwały nr 102 Rady Ministrów (ustalającej warunki podziału środków z RFIL-u) to decyzje polityczne. Stąd też Bartłomiej Zydel z Biura ZPP postawił wniosek o to, aby kwestia wsparcia dla samorządów „turystycznych” znalazła się w porządku obrad KWRiST, co w pełni poparł Współprzewodniczący Zespołu, Prezydent Marcin Krupa.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminowania – starostowie otrzymają i informację o średniej zdawalności, i o zdawalności w pierwszym terminie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach przewidywał w wersji przesłanej do KWRiST, że kwartalna informacja dyrektorów WORD-ów na temat zdawalności, przekazywana starostom, będzie dotyczyła jedynie zdawalności „za pierwszym razem”. Związek Powiatów Polskich zgłosił w tym zakresie uwagę wskazującą na to, że w świetle art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami jest to rozwiązanie wątpliwe. Ostatecznie (po długiej wymianie korespondencji i uwag) rozporządzenie będzie przewidywało przekazywanie danych o średniej zdawalności „globalnie” – z wyszczególnieniem zdawalności „za pierwszym razem”. Projektodawcy wskazali przy okazji, że pełna automatyzacja przekazywania danych o zdawalności miałaby nastąpić w ramach CEK 2.0, ale wszyscy uczestnicy obrad w tym kontekście jedynie wymownie się uśmiechnęli.

Cyfryzacja w Prawie budowlanym w oparciu o ePUAP – nikt nie jest bez obaw

Zespół zaopiniował też projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ten drugi projekt pierwotnie przewidywał, że maksymalna wielkość pojedynczego pliku tworzącego projekt budowlany miałaby wynosić 50 MB – w wersji po konsultacjach i uzgodnieniach jest to 150 MB. Bartłomiej Zydel z Biura ZPP powątpiewał, czy jest to aby na pewno słuszny kierunek i dopytywał o to, jak wyglądają robocze ustalenia z podmiotami odpowiedzialnymi za ePUAP, gdyż jak wiadomo jego stabilność i wydolność jest wręcz „legendarna”?

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazała, że cały czas trwają w tej sprawie rozmowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (dawnym Ministerstwem Cyfryzacji). Minister Cabańska stwierdziła też wprost, iż „jest wyczulona na stabilność ePUAP-u”.

Pt., 21 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel