Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prymat informatyzacji nad drogami? WSA kontrowersyjnie o zmianie decyzji ws. zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury i obniżce opłat

Prymat informatyzacji nad drogami? WSA kontrowersyjnie o zmianie decyzji ws. zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury i obniżce opłat fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł o dopuszczalności i zasadności zmiany decyzji w przedmiocie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (linia kablowa sieci szerokopasmowej) w pasie drogowym drogi powiatowej w trybie art. 155 k.p.a. – w przypadku obniżenia stawki opłaty. Jakie argumenty przedstawił Sąd?

Dopuszczalność zmiany w trybie art. 155 k.p.a.

Sąd zaznaczył, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (na co powoływał się także Skarżący – w tej sprawie Prokurator Okręgowy) dominuje pogląd, iż zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. może dotyczyć wyłącznie decyzji uznaniowych. Przy czym jednak – odmiennie od Skarżącego – uznał, że przedmiotowa decyzja ma niewątpliwie charakter uznaniowy, gdyż ustawodawca nie określił jakichkolwiek przesłanek, których spełnienie nakładałoby na organ obowiązek wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.

Interes społeczny – prymat informatyzacji nad drogami?

Odnosząc się do przesłanki, której spełnienie warunkuje możliwość zmiany decyzji w trybie art. 155 k.p.a., a mianowicie istnienia interesu społecznego lub słusznego interesu strony przemawiającego za uchyleniem lub zmianą decyzji ,WSA podkreślił m.in., że przy rozstrzyganiu kolizji pomiędzy interesem społecznym i słusznym interesem strony nie określono żadnej hierarchii wartości ani też zasad, według których należy postępować.

W omawianej sprawie Skarżący twierdził, że dokonanie zmiany decyzji o wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego jest sprzeczne z interesem społecznym, gdyż pozbawia powiat znacznej części dochodów, które są przeznaczane na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i ochronę dróg. Jednak zdaniem Sądu za zmniejszeniem przedmiotowych opłat także przemawiał interes społeczny, gdyż ich zmniejszenie pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z budową i wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, a tym samym wpływa na zwiększenie ich dostępności dla ogółu społeczeństwa, co szeroko przedstawiono w uzasadnieniu do projektu ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – i co stanowiło jeden z zasadniczych powodów uchwalenia tej ustawy. W tych okolicznościach pogląd Skarżącego o wyższości celów związanych z infrastrukturą drogową nad celami związanymi z dostępem do sieci internetowej był według WSA co najmniej kontrowersyjny, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej, związanej z wieloma restrykcjami, w której wykorzystanie Internetu pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie w wielu dziedzinach życia.

Skutek ex nunc, to znaczy od kiedy?

Sąd podzielił stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego odnośnie do dokonania zmiany opłaty za zajęcia pasa drogowego od momentu wpłynięcia wniosku strony o jej dokonanie do organu administracji. W ocenie Sądu takie rozstrzygnięcie nie narusza zasady, że decyzja w trybie art. 155 k.p.a. wywiera skutek ex nunc, czyli na przyszłość. Zdaniem WSA w omawianej sprawie należało bowiem uwzględnić także interes strony, która nie może ponosić konsekwencji związanych z długością toczącego się postępowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 marca 2021 r., II SA/Ol 44/21

Źródło: CBOSA

Czw., 15 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel