Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Unijna nowela ustawy o transporcie kolejowym w KWRiST

Unijna nowela ustawy o transporcie kolejowym w KWRiST fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – równolegle do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych – projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Nowelizacja ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw: w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (2016/797) oraz w sprawie bezpieczeństwa kolei (2016/798). Co znalazło się w projekcie?

Jak wskazali projektodawcy, kluczowe zmiany polegają m.in. na:

  • zmianie dokumentów z zakresu bezpieczeństwa systemu kolei, wydawanych przewoźnikom kolejowym umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków. W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B – wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa wprowadzony ma zostać jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową UE lub krajowe organy ds. bezpieczeństwa. Wybór organu wydającego certyfikat będzie zależny od obszaru prowadzenia działalności – jeżeli będzie obejmował on co najmniej dwa państwa członkowskie UE, to wniosek będzie składany do Agencji, zaś w przypadku podmiotów działających w obrębie jednego kraju przewoźnik będzie miał możliwość wyboru i złożenia wniosku do Agencji lub właściwego krajowego organu ds. bezpieczeństwa;
  • wprowadzeniu szczegółowych procedur dotyczących wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. W szczególności wprowadzona ma zostać możliwość korzystania z tzw. punktu kompleksowej obsługi, tj. dedykowanego systemu informatycznego stworzonego przez Agencję Kolejową UE dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa;
  • wprowadzeniu zharmonizowanego wdrożenia systemu ERTMS na terenie Unii, tym samym nałożenie na zarządcę obowiązku złożenia wniosku do Agencji o zatwierdzenie proponowanych rozwiązań technicznych w zakresie ERTMS (tzw. preautoryzacji systemu ERTMS) w ramach projektu obejmującego linie kolejową lub jej fragment, kilku linii kolejowych lub sieci kolejowych;
  • modyfikacji zasad uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych;
  • określeniu nowych wymagań, jakie musi spełniać zarządca ubiegający się o autoryzację bezpieczeństwa. Dotychczasowy wymóg posiadania przez zarządcę siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zastąpiony zarządzaniem infrastrukturą kolejową;
  • zobligowaniu krajowego organu dochodzeniowego – Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – do podjęcia decyzji odnośnie rozpoczęcia postępowania w sprawie wypadków i incydentów nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia dokonanego przez zarządcę, przewoźnika lub użytkownika bocznicy kolejowej o poważnym wypadku, wypadków lub o incydencie kolejowym. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami termin na podjęcie tej decyzji wynosił jeden tydzień, przy czym dotyczył on przewodniczącego Komisji;
  • wprowadzeniu dla przewoźników kolejowych obowiązku zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych tego wypadku oraz osobom ciężko w nim rannych i ich rodzinom. Zgodnie z projektowaną zmianą, przewoźnik ma udzielać poszkodowanym informacji w zakresie procedur dochodzenia roszczeń na mocy przepisów unijnych, przy jednoczesnym wsparciu psychologicznym, którego będzie ponosił koszty.

Zgodnie ze wskazaniem zawartym na wstępie, projekt został równolegle poddany konsultacjom i uzgodnieniom – a Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego opiniuje projekty w wersjach po konsultacjach i uzgodnieniach, stąd też przesłanie projektu w wersji „pierwotnej” trzeba traktować jako absolutny początek prac w ramach KWRiST.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Śr., 29 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel