Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Publiczny transport zbiorowy (cz. 4)

Publiczny transport zbiorowy (cz. 4) fotolia.pl

Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać w szczególności na:

  • pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  • przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
  • przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione;
  • przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu lub poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, W takiej sytuacji operatorowi przysługuje tzw. rozsądny zysk. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia wysokości rozsądnego zysku;
  • udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

W przypadku operatora wybranego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie może prowadzić do odzyskania całości poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie również do operatora z którym bezpośrednio zawarto umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych przyjmie formę koncesji na usługi.

Źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności:

  • środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, 
  • środki z budżetu państwa. 

Do źródeł finansowania należą również wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie z przepisami Prawa przewozowego.

fot. freepixels.com

Pon., 14 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel