Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Terminy na udostępnienie informacji publicznej

Terminy na udostępnienie informacji publicznej fotolia.pl

Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Co prawa nie wynika to bezpośrednio z brzmienia przepisu ale należy przyjąć, że powiadomienie o powodach opóźnienia i nowym terminie załatwienia sprawy powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia założenia wniosku. Po upływie terminu organ już pozostaje w bezczynności.

Ponadto w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2008 r. II SAB/Łd 33/2008 LexPolonica nr 2054204 wskazano , że przedłużenie terminu jest aktualne jedynie wtedy gdy co do zasady udostępnienie informacji ma nastąpić, tylko nie jest to możliwe w terminie 14 dni, nie zaś wtedy, gdy organ zamierza wydać rozstrzygnięcie oparte o przepis art. 16 omawianej ustawy i odmówić udostępnienia informacji.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ale uwaga podmiot obowiązany do udostępnienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jest zobowiązany do powiadomienia  wnioskodawcy o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Powołany przepis ma umożliwić wnioskodawcy zmianę wniosku np. w sytuacji gdy koszt udostępnienia informacji byłby dla niego za wysoki. Jeżeli organ uchybi wskazanemu  terminowi na powiadomienie należy przyjąć, że nie może ono odnieść skutku prawnego wobec wnioskującego o udzielenie informacji. 

fot. www.sxc.hu

Niedz., 27 Lt. 2011 1 Komentarz Dodane przez: Bernadeta Skóbel

Komentarze

JakoTako
+3 # JakoTako 2018-05-02 11:05
Tytuł artykułu to: "Termin na udostępnienie (...)" więc proszę o doprecyzowanie w tekście jak liczyć termin, a nie pisać głupot.
| | |