Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto przyjmuje planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach

Kto przyjmuje planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach fotolia.pl

WSA w Kielcach: Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach należy do kompetencji rady powiatu. Wyrok jest nieprawomocny.

W uzasadnieniu do wyroku Sąd wskazał, że skoro akt podustawowy, tj. rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, nie zawiera definicji legalnej "organu prowadzącego", to należało odwołać się do aktu wyższego rzędu ustawy – Karta Nauczyciela, zawierającej w przepisie art. 70d delegację dla wydania tego rozporządzenia. Ponadto, co należy podkreślić, i na co powołał się zarząd powiatu w podstawie prawnej zaskarżonej uchwały, przepisy Karty Nauczyciela, a w szczególności przepis art. 70a ust. 1 tej ustawy, stanowił podstawę jej podjęcia. W konsekwencji determinowało to wniosek znajdujący wprost umocowanie w przepisie art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela, że realizacja zadań i kompetencji wskazanych w przepisie art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego należy do rady powiatu jako organu prowadzącego. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (jednoosobowe i kolegialne) właściwe są natomiast rzeczowo w zakresie wskazanym w pkt 2 i 3 art. 91d Karty Nauczyciela. Tym samym organ stanowiący powiatu (rada powiatu) jest organem prowadzącym, w rozumieniu Karty Nauczyciela i rozporządzenia, jedynie uprawnionym do realizacji kompetencji określonych w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

W ocenie Sądu wnioskowanie to znajduje również dodatkowe oparcie w treści samej delegacji ustawowej wyrażonej w art. 70d Karty Nauczyciela, w której ustawodawca odwołuje się do kompetencji organów wymienionych w art. 70a ust. 1 tej ustawy i środków o których mowa w tym przepisie. W konsekwencji zarząd powiatu nie pełni funkcji organu prowadzącego w zakresie zadań określonych w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela. Zadania określone tym przepisem należą natomiast do zadań rady powiatu. Polegają na wyodrębnieniu w budżecie w określony sposób środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, podziału tych środków (ust. 3 w zw. z ust. 1), z uwzględnieniem celu i zakresu tego dofinansowania (ust. 3a w zw. z ust.1). Przepisy art. 70a ust. 3a pkt 1 i pkt 2 Karty Nauczyciela, do którego nawiązują § 5 i § 6 rozporządzenia, odwołując się do ust.1 art. 70a Karty Nauczyciela doprecyzowują (uszczegóławiają) jedynie treść przepisu ust. 1, wskazując na konkretne koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Z kolei przepis 70a ust. 3 tej ustawy uszczegóławia procedurę podziału środków opisanych w ust. 1 art. 70a Karty Nauczyciela. Taka konstrukcja tych przepisów jest przejawem realizacji zasady legislacyjnej, zgodnie z którą podstawową jednostkę redakcyjną tekstu prawnego (w tym przypadku artykułu) charakteryzuje samodzielność treściowa. Powinna ona prezentować właściwy dla niej jeden temat, którym jest nazwa działania lub stosunku, do którego ma zastosowanie wyrażona w niej norma. Elementy składowe jednostki podstawowej (tu: artykułu) powinny dotyczyć tego jednego wiodącego tematu i powinny być ułożone w tekście prawnym w pewnym ciągu logicznym, zwiększającym spójność oraz ułatwiającym konstrukcję odesłań wewnątrztekstowych (por. Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy Akty wykonawcze Prawo Miejscowe pod red. A. Malinowskiego, Warszawa 2009, s. 319).

Z tych względów sąd stwierdził, że art. 70a Karty Nauczyciela zawiera samodzielność treściową, obejmującą wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i zarazem podział tych środków. Oznacza to, że organem właściwym do podziału środków w rozumieniu art. 70a ust. 3 Karty Nauczyciela jest ten sam organ prowadzący, o którym mowa w art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d tej ustawy. Wynik wykładni językowej, celowościowej oraz systemowej powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że organem prowadzącym w rozumieniu § 5 i § 6 rozporządzenia jest rada powiatu.

Wyrok WSA w Kielcach z 16 maja 2024 r. sygn. I SA/Ke 132/24.

Źródło: CBOSA

Pt., 21 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel