Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA: Wójt gminy nie podważy stopnia awansu zawodowego nauczyciela

NSA: Wójt gminy nie podważy stopnia awansu zawodowego nauczyciela fotolia.pl

NSA orzekł, że wójt nie ma interesu prawnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności aktu nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego. Organ wykonawczy gminy nie jest bowiem uprawniony do ingerowania w stosunek pracy nauczyciela, którego treść determinowana jest posiadaniem stopnia awansu zawodowego.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy aktem nadania nadał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 12 lat później, wystąpił do Kuratora Oświaty o stwierdzenie nieważności powyższego aktu, zarzucając nauczycielowi rażące naruszenie prawa. Uznał, że błędnie przyjęto, iż nauczyciel posiadał odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, gdy z akt osobowych wynika, że w okresie nadania nie posiadał oraz nadal jego nie posiada.

Kurator Oświaty odmówił wszczęcia postępowania. Stwierdził, że prawo żądania wszczęcia postępowania przysługuje stronie lub z urzędu, zaś w rozpoznawanej sprawie wniosek pochodził od Wójta Gminy, a nie od strony. Wójt w zażaleniu do Ministra Edukacji Narodowej wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, a Minister utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Wójt wniósł sprawę do WSA. Sąd I instancji uznał, że nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi przez Wójta Gminy w żaden sposób nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach Wójta Gminy, ani też nie wpływa na jego prawa bądź obowiązki i wobec powyższego należy uznać, że nie posiada on przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a.

Sprawa trafiła do NSA. Sąd wskazał na wstępie, że w orzecznictwie dominuje pogląd, że tylko przepis prawa materialnego stanowiąc podstawę interesu prawnego stwarza dla określonego podmiotu legitymację procesową strony. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu.

Z art. 5c ustawy o systemie oświaty wynika prawo Wójta do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, wyróżniania pracowników itp. Natomiast art. 26 ust. 1 przewiduje prawo Wójta do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Interes prawny Wójta do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego nie wynika też z art. 60 u.s.g.

Uprawnienia, na jakie powołał się skarżący związane są z szeroko pojętymi sprawami organizacyjnymi szkoły, pozwalają na wsparcie dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę w sprawach dla niej istotnych. Wójt nie jest jednak uprawniony do ingerowania w stosunek pracy nauczyciela, którego treść determinowana jest posiadaniem stopnia awansu zawodowego.  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2014 r. I OSK 333/13

Czw., 7 Wrz. 2023 0 Komentarzy
Gabriela Trocka
Redaktor Gabriela Trocka