Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy rodzic może wnieść zażalenie na opinię kuratora - wyrok NSA

Czy rodzic może wnieść zażalenie na opinię kuratora - wyrok NSA fotolia.pl

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty - art. 89 ust. 3 ww. ustawy.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 października 2022 r. (III OSK 6372/21) z powyższego wynika, że informacja o zamiarze likwidacji szkoły powinna zostać imiennie skierowana do każdego z rodziców i musi do niego dotrzeć, przy czym ustawa nie określa formy powiadomienia, ważne jest, aby faktycznie miało ono miejsce. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów jako sprawujący władzę rodzicielską (bądź pieczę) nad dzieckiem, mają interes prawny, aby dostatecznie wcześnie otrzymać informację o zamierzonej likwidacji szkoły publicznej. Wiąże się to bowiem często z ważną sferą ich życiowych spraw.

Zatem przepisy ustawy Prawo oświatowe zagwarantowały rodzicom udział w procedurze likwidacji szkoły, skutkiem czego - jak podkreślił NSA - uznać należy, że jako sprawujący władzę rodzicielską (pieczę) nad dzieckiem mają interes prawny (będąc tym samym stroną postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a.) w tym postępowaniu, bowiem dotyka ich ważnych spraw życiowych. Tym samym NSA wskazał, że w okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie może być wątpliwości, że rodzicowi niepełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły objętej zamiarem przekształcenia (likwidacji) w trybie art. 89 ustawy Prawo oświatowe, przysługuje status strony tego postępowania, a tym samym również prawo wniesienia zażalenia na postanowienie kuratora wyrażające opinię w tym przedmiocie.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 25 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka