Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MEN: obliczanie średniorocznej struktury zatrudnienia oraz ustalanie stażu pracy

MEN: obliczanie średniorocznej struktury zatrudnienia oraz ustalanie stażu pracy fotolia.pl

Za Serwisem Samorządowym PAP publikujemy wyjaśnienie MEN w sprawie sposobu obliczania średniorocznej struktury zatrudnienia do jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczyciela zatrudnionego w trakcie miesiąca.

Grażyna, Czytelniczka Serwisu Samorządowego PAP, zapytała: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sposobu liczenia średniorocznej struktury zatrudnienia do JDU nauczyciela zatrudnionego w trakcie miesiąca. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 13 stycznia 2010 roku nic o tym nie mówi.

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada: Zgodnie z § 3 ust. 1 i 6 - 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z późn. zm.) średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku.
Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.
W przypadku nauczycieli, którzy nie przepracowali pełnego miesiąca, wynagrodzenie liczy się stosownie do treści §12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.).
Oznacza to, że nauczyciel ma wyliczane wynagrodzenie proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. Warto zaznaczyć, że dla każdego miesiąca ustala się odrębną liczbę dni roboczych.
Mając na uwadze sposób wyliczania wynagrodzenia nauczyciela, którego okres pozostawania w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, zasadnym jest, aby ustalając średnioroczną strukturę zatrudnienia wielkość etatu tego nauczyciela naliczyć proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Ewa: Pracę podjęłam 1 września w 1981 r. po skończeniu LO. Zostałam zatrudniona na okres 10 miesięcy. Za wakacje zapłacono mi ekwiwalent pieniężny /chyba tak to się nazywało/. W tym samym roku szkolnym ukończyłam kurs kwalifikacyjny, a już w wakacje 1982 r. rozpoczęłam studia zaoczne. Pracuję w tej samej szkole w dalszym ciągu. Wszelkie przegrupowania miałam od 1 listopada. Moje koleżanki w innych szkołach, które w identycznej sytuacji rozpoczęły pracę, staż mają liczony od 1 września. Jaki mam staż pracy - 30 lat mija we wrześniu czy w listopadzie.

MEN odpowiada: Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
W myśl § 7 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Jednakże nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, o których mowa powyżej.
Jednocześnie należy podkreślić, iż koniecznym warunkiem zaliczenia okresów poprzedniego zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat jest ich udokumentowanie.  Ustalenie stażu pracy nauczyciela powinno zatem zostać dokonane na podstawie informacji o okresach zatrudnienia nauczyciela zawartych w przedłożonych przez niego dokumentach, np. świadectwach pracy. Kompetencję w tym zakresie posiada pracodawca.
W przypadku kwestionowania ustaleń pracodawcy, zgodnie z art. 91c ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela nauczyciel może wystąpić z roszczeniem do sądu pracy.
Ponadto uprzejmie wyjaśniamy, iż na podstawie informacji zawartych w pytaniu nie jest możliwe ustalenie stażu pracy nauczyciela.

Czw., 15 Gr. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun