Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji - "Aktywna tablica" i szereg wniosków ZPP

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji - fotolia.pl

30 czerwca br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Głównym powodem zwołania posiedzenia była nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Uwagi strony samorządowej były następujące:

  • dodanie kryteriów współpracy sprzętu, który będzie zakupiony w ramach programu z już posiadanym w szkole oprogramowaniem;
  • rozszerzenie zakresu podmiotowego programu o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, wszystkie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (aktualnie objęte programem są tylko SOSW dla uczniów niewidomych lub słabowidzących), szkoły przyszpitalne, szkoły policealne, szkoły policealne specjalne wchodzące w skład SOSW;
  • rozszerzenie katalogu sprzętu o taki, który jest potrzebny szkołom zawodowym;
  • zwiększenie planowanej łącznej kwoty przewidzianej na realizację programu w związku z rozszerzeniem jego zakresu przedmiotowego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie uwzględniło uwag Zespołu. Wyjaśniono, że na chwilę obecną nie ma możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację programu i rozszerzenia jego zakresu podmiotowego. Przypomniano, że program  „Aktywna tablica” nie jest jedynym działaniem, służącym modernizacji infrastruktury szkolnej.

Wskazano także, że nie przewiduje się na ten moment rozszerzenia katalogu możliwego do zakupu sprzętu o rozwiązania dedykowane szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Jednak w ramach planowanej na 2022 rok ewaluacji okresowej MEiN zbada możliwość i zasadność rozszerzenia katalogu sprzętu o sprzęt dedykowany kształceniu zawodowemu.

Drugim tematem, który został poruszony, był projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Temat szczegółowo został opisany tutaj.

W ramach spraw różnych przedstawicielka Związku Powiatów Polskich poprosiła, aby na lipcowym posiedzeniu Zespołu, zostały przedstawione wyniki analiz, które resort edukacji obiecał przeprowadzić w związku z wnioskami ZPP dotyczącymi: możliwości zmian w finansowaniu MOW oraz objęcia finansowaniem w ramach subwencji oświatowej zatrudnienia osób, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe.

Dodatkowo przedstawicielka ZPP przywołała temat dotyczący sprawowania przez kuratorów nadzoru pedagogicznego, który został poruszony podczas październikowego posiedzenia Zespołu w roku ubiegłym. Temat dotyczył w szczególności wydarzeń, które miały miejsce początkiem września w województwie małopolskim. Małopolska Kurator Oświaty 2 września br. złożyła do Wojewody Małopolskiego skargę wskazującą na celowość pilnego rozważenia odwołania burmistrza Wieliczki, ewentualnie natychmiastowego wprowadzenia zarządu komisarycznego. Działanie Pani Kurator było jawnym nadużyciem kompetencji i stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas tego posiedzenia Minister Marzena Machałek, na wniosek strony samorządowej zadeklarowała przesłanie do małopolskiej Kurator oświaty pisma z prośbą o wyjaśnienie jej postępowania, dotyczącego skargi do Wojewody na działanie Burmistrza Wieliczki. Strona samorządowa zgłosiła także wniosek o przekazanie Zespołowi Edukacji zarówno pisma MEN, jak i odpowiedzi Pani Kurator. Ponieważ do dnia dzisiejszego resort edukacji nie przedstawił żadnej informacji w tej sprawie, przedstawicielka ZPP poprosiła, aby miało to miejsce podczas lipcowego posiedzenia Zespołu.

Ostatnim wnioskiem zgłoszonym przez ZPP było przypomnienie prośby o zaproszenie na kolejne posiedzenie Tomasza Rzymkowskiego, Podsekretarza Stanu w MEiN. Pan Minister odpowiada za projekt rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego (likwidacja ewaluacji i rozszerzenie zakresu kontroli). Dodatkowo to Pan Minister reprezentował MEiN podczas prac sejmowych nad nowelizacjami Prawa oświatowego, które dotyczyły edukacji domowej oraz ustalania przez Ministra Edukacji i Nauki programów i przedsięwzięć. Związek Powiatów Polskich zgłosił do obu nowelizacji szereg uwag, podczas prac parlamentarnych. Jednak konsekwencje nowelizacji są dalej idące, stąd ZPP za niezbędną uważa dyskusję na ten temat podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Czw., 1 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka