Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Likwidacja dodatku uzupełniającego i podwyższenie pensum - propozycje MEiN

Likwidacja dodatku uzupełniającego i podwyższenie pensum - propozycje MEiN fotolia.pl

Na posiedzeniu grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycje zmian w statusie zawodowym nauczycieli w zakresie systemu wynagradzania oraz czasu pracy.

Propozycje dotyczące systemu wynagradzania nauczycieli i uprawnień o charakterze socjalnym:

 • długofalowy wpływ na wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków od niego zależnych w związku ze zmianą pensum nauczycieli;
 • uproszczenie systemu wynagrodzeń zasadniczych związanych z wykształceniem – 2 kategorie zamiast 3 kategorii wykształcenia;
 • związanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • kwotowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego;
 • zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego poprzez włączenie do wynagrodzenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego, odejście od obowiązku rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli przez samorząd terytorialny;
 • określenie, w drodze rozporządzenia, kwotowych, minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
 • długofalowy wpływ na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli rozpoczynających pracę poprzez przesunięcie środków ze świadczenia „na start”;
 • zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego poprzez przesunięcie na wynagrodzenia części środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przejście do powszechnego systemu naliczania środków na zfśs;
 • ewentualne określenie dodatkowych zadań w szkole uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego;
 • składniki wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z propozycją rozwiązań:
  • wynagrodzenie zasadnicze rosnące wraz z kolejnym stopniem awansu
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw
  • dodatek stażowy
  • dodatek funkcyjny (ew. rozszerzenie tytułów do dodatku)
  • dodatek za stopień specjalizacji
  • dodatek za warunki pracy
  • dodatek motywacyjny 
  • inne składniki wynikające ze stosunku pracy - nagrody (w tym nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za pracę w porze nocnej
 • dodatek wiejski określony kwotowo, w takiej samej wysokości, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Główne skutki finansowe dla budżetu państwa ewentualnego wdrożenia projektowanych zmian

Spośród zaproponowanych zmian skutki finansowe będą powodowały następujące rozwiązania:

 1. ograniczenie obecnej tabeli do grupy nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne oraz grupy pozostałych nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela (likwidacja trzeciej grupy zaszeregowania i przeniesienie jej do drugiej grupy);
 2. podwyższenie pensum o 2 godziny dla wszystkich nauczycieli, z wyłączeniem nauczycieli przedszkoli – skutki wynikają z konieczności zapewnienia środków na podwyżki dla nauczycieli przedszkoli, których pensum nie ulegnie zwiększeniu oraz z różnicy pomiędzy stawkami wynagradzania z pensum 18-godzinnego oraz wyższych wymiarów pensum;
 3. wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie powodował skutek w postaci wzrostu niektórych innych składników wynagrodzenia, w tym m.in. dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, itd.;
 4. zwiększenie puli środków na wynagrodzenia o kwotę likwidowanego jednorazowego dodatku uzupełniającego (średnia z ostatnich 3 lat);
 5. zmiana obecnego systemu awansu zawodowego nauczycieli polegająca na zapewnieniu nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wynagrodzenia odpowiadającego wysokości wynagrodzenia obecnego nauczyciela kontraktowego;
 6. uzależnienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 7. przeznaczenie środków ze zmniejszonego odpisu na ZFŚS na wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - zmiana będzie powodowała skutek finansowy wynikający ze zwiększenia wysokości składników wynagrodzenia uzależnionych od wynagrodzenia zasadniczego oraz konieczności zapewnienia środków na pochodne.

Dodatkowy skutek finansowy - konieczność zapewnienia środków na podwyżkę dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, których pensum nie zostanie podwyższone oraz skutek wzrostu dotacji udzielanych przez JST dla szkół, przedszkoli i placówek niesamorządowych wynikający z niezbędnego wzrostu subwencji.

Dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa w kolejnych latach będą związane z:

 1. zmianą obecnego systemu awansu zawodowego nauczycieli:
  • przyspieszenie o 2 lata możliwości uzyskania mianowania, a w związku z tym również wynagrodzenia nauczyciela mianowanego (w okresie przejściowym przyspieszenie o 1 rok),
  • wprowadzenie dwóch stopni specjalizacji, za które będą przysługiwały dodatki,
  • w zależności od tego jak będzie zorganizowany egzamin zewnętrzny na stopień nauczyciela mianowanego i postępowania na stopnie specjalizacji, jakie organy będą je przeprowadzały, mogą pojawić się dodatkowe koszty organizacji tych postępowań,
  • wprowadzenie awansu poziomego – zapewnienie wynagrodzenia z tytułu realizowania powierzonych funkcji, których byłoby więcej niż obecnie (skutki uzależnione od liczby wprowadzonych funkcji i minimalnych stawek z tytułu ich pełnienia);
 2. zmianą wysokości minimalnej płacy.

W zakresie zmian w czasie pracy nauczycieli MEiN proponuje podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 2 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego), z zapewnieniem rozwiązań osłonowych w 3-letnim okresie przejściowym, dających możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system.

Dodatkowe informacje, a także analizy prowadzone przez MEiN w związku z opisanymi powyżej propozycjami, znajdują się w materiale zamieszczonym poniżej. 

Pt., 18 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka