Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oświata powiatowa. Czas na zmiany

Oświata powiatowa. Czas na zmiany fotolia.pl
Powiatowi pracownicy samorządowi, biorący udział w obecnym cyklu samodoskonalenia zarządzania usługami publicznymi metodą Grup Wymiany Doświadczeń, prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich, postulują konkretne zmiany w przepisach prawnych. Na drugim spotkaniu grupy oświatowej, którego gospodarzem był Powiat Koniński, sformułowano wnioski dotyczące prawa oświatowego.

Powiatowi oświatowcy oczekują stosowania w algorytmie naliczania subwencji oświatowej dla powiatów - zróżnicowanych wag dla różnych zawodów i wagi dla klas dwuzawodowych (niż demograficzny wymusza takie kosztowne rozwiązania). Po drugie, samorządowcy powiatowi uważają za niezbędne zabieganie o likwidację zapisów art. 30a Karty Nauczyciela. Obowiązek zapewnienia ustawowej średniej płacy dla nauczycieli, w całkowitym oderwaniu od ich stawki zaszeregowania i zaangażowania w pracy, skutkuje nieuzasadnionymi wydatkami z budżetu samorządu. Jednocześnie negatywnie wpływa na rynek pracy nauczycieli. Godziny ponadwymiarowe zapewniają średnią płacę nauczycieli pozostających aktualnie w zatrudnieniu kosztem ograniczenia zatrudniania nauczycieli poszukujących pracy.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Podczas spotkania grupy ożywioną dyskusję wzbudziły zaprezentowane doświadczenia Powiatu Kieleckiego w tworzeniu i prowadzeniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Pytano o sposób radzenia sobie z problemem oporów społecznych przy likwidacji szkół i przekształcaniu ich w tego typu placówki. W trakcie dyskusji kierowanej przez moderatora grupy - Zbigniewa Czepelaka, dyrektora wydziału edukacji starostwa Powiatu Nowosądeckiego –wymieniano się doświadczeniami w zakresie organizacji sieci placówek pozaszkolnych, sposobu organizacji nadzoru nad jakością pracy szkół, a także o zasadach finansowania zadań oświatowych.

Centra Rozwoju Edukacji

Uczestnicy dzielili się doświadczeniami w zakresie organizacji centrów kształcenia praktycznego i warsztatów szkolnych, sposobu pozyskiwania środków na wyposażenie warsztatów, tworzenia sieci współpracy z pracodawcami a także zmianami w sieci szkół. Wskazywano na konieczność wprowadzenia zmian w wagach subwencji oświatowej które uwzględniałyby zróżnicowane koszty kształcenia w różnych zawodach. Zmiany w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym wiążą się z projektem systemowym MEN dotyczącym tworzenia sieci współpracy poprzez tzw. Centra Rozwoju Edukacji. Szczególnie dobre zaawansowanie tych rozwiązań posiada Powiat Polkowicki, którego przedstawiciele dzielili się swymi doświadczeniami w tym zakresie.

Reforma programowa

Dyskutowano również nad reformą programową, która stanowi ogromne wyzwanie dla szkół i samorządów powiatowych. Samorządowcom brakuje wiedzy na temat praktyczego sposobu wdrażania reformy w szkołach zawodowych i ogólnokształcących. W wyniku dyskusji uczestnicy zwrócili się z wnioskiem do przedstawicieli Związku Powiatów Polskich o zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli samorządów powiatowych na temat praktycznych aspektów wdrażania reformy programowej w powiatach (szkolne plany nauczania, planowanie zajęć międzyoddziałowych i pozaszkolnych, tworzenie arkuszy organizacyjnych itp.).


Grupy Wymiany Doświadczeń to cykl doradczo-szkoleniowy prowadzony dla kadry samorządowej przez trzy korporacjen samorządowe: Związek Powiatów, Związek Miast i Związek Gmin Wiejskich. Dyskusja i wymiana doświadczeń w grupie praktyków zajmujących sie na co dzień tą samą dziedziną, to bardzo dobry i sprawdzony sposób na samodoskonalenie, by lepiej zarządzać usługami dla mieszkańców. W ramach pracy w grupach dla każdej z dziedzin wypracowane są zestawy wskaźników, którymi mierzone są następnie wyniki zarządzania tymi usługami w poszczególnych jednostkach samorządu, będących uczestnikami grupy. Tym samym wyznaczane są oczekiwane standardy sprawności zarządzania. Zebrane dane trafiają następnie do ogólnopolskiej bazy porównawczej, jaką jest System Analiz Samorządowych www.sas24.org. Obecny cykl GWD prowadzony jest dla wybranych 45 jednostek w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego", realizowanego wspólnie przez wspomniane trzy korporacje, a finansowanego z EFS w ramach PO KL. Poprzedni cykl Grup Wymiany Doświadczeń przeprowadzony został w latach 2007-2010. Wówczas to wypracowana została i zyskała popularność wśród urzędników samorządowych wymiana doświadczeń w niewielkich jednorodnych grupach praktyków danej dziedziny.
Pon., 5 Gr. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża