Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA przypomina o zakazie łączenia w zespoły szkół tego samego typu

WSA przypomina o zakazie łączenia w zespoły szkół tego samego typu fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 stycznia 2020 r. (II SA/Rz 1284/19) wskazał, że łączenie w zespoły szkół tego samego typu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości wyklucza art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Wskazany przepis posiada analogiczne brzmienie do nieobwiązującego już art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W świetle przytoczonych regulacji, zarówno w stanie prawnym uregulowanym ustawą o systemie oświaty, jak również ustawą - Prawo oświatowe, ustawodawca pozwalał organowi prowadzącemu szkoły różnych typów lub placówki na połączenie w zespół. Jednocześnie postanowiono, że dokonane połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół i placówek pod warunkiem, że statut zespołu nie stanowi inaczej.

W literaturze przedmiotu tłumaczy się, iż łączenie szkół lub placówek w zespoły ma głównie uzasadnienie ekonomiczne. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów ogólnego zarządu (administrowania) poszczególnymi szkołami (placówkami) wchodzącymi w skład zespołu, które działają wówczas pod kierownictwem jednego dyrektora oraz ze wspólną administracją i obsługą. Ponadto w grę mogą wchodzić także racje merytoryczne - łatwiejsze staje się zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, a także zatrudnianie kadry pedagogicznej, którą można przenosić między jednostkami lub polecać uzupełnianie wymiaru zajęć w jednej szkole (placówce) zajęciami w innej. Organ prowadzący może skorzystać z tej sposobności, ustawa jednak nie nakazuje tworzenia zespołów. Inicjatywa w tej sprawie należy wyłącznie do organu prowadzącego (Pilich Mateusz. Art. 91. W: Komentarz do ustawy - Prawo oświatowe, (w:) Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2018).

Wobec ewidentnych podobieństw pomiędzy aktualnym a poprzednim stanem prawnym Sąd sięgnął do utrwalonej linii orzecznictwa wyrażającego o sposobie wykładni i stosowania artykułu 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W świetle mocno ugruntowanego stanowiska sądów administracyjnych obu instancji, wyrażone w art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stwierdzenie, że organ prowadzący szkoły różnych typów może je łączyć w zespół oznacza, że w zespół mogą być połączone wyłącznie szkoły różnych typów, co ewidentnie przekreśla dopuszczalność zespalania szkół tego samego typu. Innymi słowy nie ma w powołanym przepisie upoważnienia dla organu prowadzącego szkołę do połączenia szkół tego samego typu. Nie jest dopuszczalne łączenie w zespoły szkół tego samego typu, bowiem prowadziłoby to do obejścia obowiązujących regulacji o ustroju oświaty, a co za tym idzie do istotnego ich naruszenia, skutkującego w konsekwencji koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały o połączeniu szkół tego samego typy (zob. wyrok NSA z 25 lipca 2019 r., sygn. I OSK 2632/17, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. IV SA/Gl 972/18).

Reasumując, zarówno w poprzednim stanie prawnym jak i w obecnym, organ prowadzący szkołę nie ma jakichkolwiek możliwości utworzenia zespołu składającego się ze szkół tego samego typu. 

Źródło: CBOSA

Niedz., 16 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka