Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwiększenie rezerwy oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów - projekt ustawy

Zwiększenie rezerwy oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów - projekt ustawy fotolia.pl

Do Sejmu został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zakłada on, że w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 w roku 2021 rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o 187 mln zł ze środków budżetu państwa.

Jak wynika z uzasadnienia projektu planowane jest zapewnienie uczniom – po powrocie do szkół – wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych), co ma pozwolić na uzupełnienie ewentualnych braków w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia planuje się możliwość organizacji w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających ma być zadaniem dobrowolnym, dającym możliwość ich organizacji we wszystkich ww. szkołach, co zdaniem projektodawców uzasadnia mechanizm dystrybuowania środków finansowych do jednostek samorządu terytorialnego poprzez rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

Przewiduje się elastyczność odnośnie do sposobu organizacji zajęć wspomagających dla chętnych uczniów, jak i przedmiotów, z których zajęcia te będą w szkole organizowane.

Jednakże wstępnie zakłada się, że zajęcia będą organizowane:

  1. wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;
  2. dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);
  3. wymiar tych zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału;
  4. suma liczby godzin zajęć wspomagających w szkole nie będzie wyższa niż iloczyn liczby oddziałów i liczby godzin przypadających dla jednego oddziału.

Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć wspomagających mają zostać określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe, tj. w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Planuje się, że podział środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie kosztów zajęć wspomagających zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnianych przez jednostki samorządu terytorialnego, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej strefa.ksdo.gov.pl. Szczegółowa instrukcja korzystania z formularza zostanie przekazana JST w terminie późniejszym, ale z odpowiednim wyprzedzeniem. W formularzu zebrane zostaną informacje dotyczące organizacji zajęć w poszczególnych szkołach (liczba oddziałów, w których zostaną zorganizowane zajęcia, liczba uczniów objętych zajęciami i liczba godzin zajęć wspomagających).

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji skutki finansowe oszacowano jako maksymalny koszt realizacji dodatkowych zajęć wspomagających na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, przy założeniu, że wszyscy uprawnieni z nich skorzystają. Koszt ten może okazać się mniejszy w zależności od liczby chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach wspomagających oraz sposobu ich organizacji w szkołach. W wyliczeniach skutków finansowych uwzględniono, że ww. zajęcia będą prowadzone przez 10 godzin i obejmą około 3,4 mln uczniów.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj. 

Sob., 3 Kw. 2021 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka