Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Forma określenia wysokości stawki dodatku motywacyjnego

Forma określenia wysokości stawki dodatku motywacyjnego fotolia.pl

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że forma określenia wysokości stawki dodatku zależy od organu uchwałodawczego - może to być wysokość kwotowa, procent od wynagrodzenia zasadniczego, przedział określający dodatek w wysokości od - do, czy też uzależnienie przyznania dodatku od poszczególnych okoliczności związanych z uzyskaniem do niego prawa (por. wyrok NSA z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 203/13).

Uchwałodawca lokalny musi zatem określić kryteria przyznawania dodatku na tyle precyzyjnie, by stawka dodatku dla poszczególnych stanowisk była możliwa do ustalenia zgodnie z jego wolą i czytelna dla uprawnionych do dodatku. Dodatek ten stanowi bowiem składnik wynagrodzenia, w konkretnej, dającej się wyliczyć postaci.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 5 listopada 2020 r., I OSK 1303/20), który rozpatrywał skargę na uchwałę rady miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, zawarty w zaskarżonej uchwale rady przepis określający, że dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 20% otrzymanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego wg stawki osobistego zaszeregowania, nie narusza przepisu art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, bowiem na jego podstawie można wyliczyć wysokość stawki dodatku dla konkretnego nauczyciela. Dodatek taki w zależności od przesłanek opisanych w uchwale określa się w granicach od 0 do 20% stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Zaskarżona uchwala zatem określa wysokość dodatku motywacyjnego poprzez wskazanie jego podstawy (stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela) i wysokości (od 0 do 20% podstawy).

Źródło: NSA 

Czw., 24 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka