Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególne zagrożenie powodziowe usprawiedliwia wprowadzenie zakazu zabudowy

Szczególne zagrożenie powodziowe usprawiedliwia wprowadzenie zakazu zabudowy fotolia.pl

„Szczególne zagrożenie powodziowe na danym obszarze stanowi wystarczające usprawiedliwienie do wprowadzenia zakazu zabudowy czy wykonywania innych czynności lub robót, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią” – to teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Jak można się domyślić, cały teren stanowiący przedmiot zainteresowania Sądu w omawianej sprawie był objęty „powodzią tysiąclecia”. WSA zauważył, że na zagrożenie powodziowe na tym obszarze zwracał uwagę w toku procedury planistycznej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który pomimo upływu lat od uchwalenia planu (2003 rok) podtrzymał swoje stanowisko w 2020 roku.

Wojewódzki Sąd nie zgodził się w związku z tym z zarzutem skargi traktującym o tym, że wprowadzenie w obrębie przedmiotowego terenu zakazu zabudowy stanowi ograniczenie prawa własności w stopniu nieproporcjonalnym do celu, jakiemu ma służyć. W ocenie Sądu niewątpliwie w interesie społecznym polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom i mieniu leży eliminowanie zabudowy z terenów zagrożonych powodzią i wyłączanie możliwości zabudowy na terenach dotychczas niezabudowanych – a tak określony cel usprawiedliwia wprowadzenie ograniczenia prawa własności, poprzez wyłączenie prawa do zabudowy nieruchomości i nie narusza określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasady proporcjonalności. Oceny Sądu w tym zakresie nie zmieniła podnoszona w skardze okoliczność, że w obrębie nieruchomości Skarżących znajdują się enklawy terenu niezagrożonego powodzią, gdyż WSA zauważył, że zgodnie z powszechnie dostępnymi danymi Hydroportal (https://wody.isok.gov.pl) w granicach nieruchomości Skarżących znajdują się trzy niewielkie enklawy terenu wyłączone z zagrożenia powodziowego. Wojewódzki Sąd podkreślił przy tym, że enklawy te zlokalizowane są w środku strefy zagrożenia powodzią, tworząc w istocie wyspy, które w przypadku powodzi odcięte byłyby wodą od terenów sąsiednich. Taki stan rzeczy nie podważał więc zdaniem Sądu zasadności i celowości wyłączania zabudowy na terenie stanowiącym przedmiot zainteresowania w omawianej sprawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2020 r., II SA/Wr 289/20

Źródło: CBOSA

Sob., 9 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel