Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Świadomość” nabywcy lasu a nakaz ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Wyrok WSA

„Świadomość” nabywcy lasu a nakaz ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Wyrok WSA fotolia.pl

Czy brak świadomości nabywcy lasu w zakresie objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu może uzasadniać uchylenie decyzji starosty w przedmiocie nakazania ponownego wprowadzenia roślinności leśnej?

WSA w Olsztynie stwierdził, że nie, bowiem właściciel nieruchomości leśnej musi mieć świadomość szczególnych obowiązków publicznoprawnych, które na nim ciążą zgodnie z przepisami ustawy o lasach (uol).

Co więcej, nie można uznać, że nabywca lasu nie ma świadomości, że las jest objęty UPUL. Zgodnie z art. 37a uol, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Względem powyższego, należy uzyskać zaświadczenie o objęciu lub nie uproszczonym planem urządzenia lasu, które jest obligatoryjnym dokumentem do sporządzenia aktu notarialnego.

Okoliczności, o których mowa w art. 37a ust. 1 pkt 3 uol, mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dodatkowo, notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym (zob. art. 37a ust. 1 uol).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 19.03.2024 r., sygn. akt II SA/Ol 1072/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 16 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak