Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzecznictwo. Czy WSA musi odnieść się do wszystkich zarzutów?

Orzecznictwo. Czy WSA musi odnieść się do wszystkich zarzutów? fotolia.pl

Prawidłowo sporządzone uzasadnienie wyroku sądu administracyjnego obejmuje zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. NSA orzekł, że Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku nie ma obowiązku odnosić się osobno do każdego z zarzutów podniesionych w skardze oraz innych pismach procesowych sprawy i do każdego z argumentów na ich poparcie. Może je oceniać całościowo.

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Dyrektor odmówił zatwierdzenia oraz nałożył na stronę obowiązek poprawienia projektu w ciągu 60 dni. Stwierdził, że nie uzasadniono przyjętego wzrostu cen wody oraz ścieków.

Na skutek odwołania, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego uchylił decyzje oraz przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. Wskazał, że wzrost ceny jest naturalną konsekwencją rosnących cen materiałów i kosztów wynagrodzeń wykonawców. Uznał jednak, że organ I instancji nie przeprowadził pełnych ustaleń i nie wezwał wnioskodawcy do przedstawienia liczby etatów.

Spółka wniosła do WSA sprzeciw, który Sąd oddalił. Owszem przyznał, że organ I instancji naruszył przepisy postępowania, bo zignorował liczne braki w materiale dowodowym. Nie jest to jednak wystarczające do uznania sprzeciwu. W pozostałym zakresie WSA nie odniósł się do reszty zarzutów.

Spółka wniosła na powyższe rozstrzygnięcie skargę kasacyjną. Zarzucała nieodniesienie się w uzasadnieniu do zasadniczego zarzutu sprzeciwu.

NSA oddalił skargę. Wskazał, że art. 141. § 1 p.p.s.a. wskazuje podstawowe elementy konstrukcyjne, które musi zawierać prawidłowo sporządzone uzasadnienie wyroku sądu administracyjnego, tj. zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Zatem naruszenie tego przepisu może mieć miejsce wtedy, gdy uzasadnienie nie zawiera tych elementów, a także wówczas, gdy uzasadnienie nie zawiera stanowiska odnośnie do przyjętego stanu faktycznego, a także gdy zaskarżony wyrok nie poddaje się kontroli instancyjnej z powodu wadliwości sporządzonego uzasadnienia. Naruszenie to musi być na tyle jaskrawe, aby mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Celem uzasadnienia jest wprawdzie przekonanie stron postępowania o trafności rozstrzygnięcia, lecz ewentualna wadliwość argumentacji, bądź prezentowanie przez stronę innego poglądu niż wskazany w uzasadnieniu, nie stanowi o naruszeniu przez Sąd art. 141 § 4 p.p.s.a., gdy uzasadnienie zawiera odniesienie się do zarzutów skargi w kwestach mających istotne znaczenie w sprawie poprzez odwołanie się do treści przepisów prawa i wyjaśnienie ich zastosowania w konkretnej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku wypełniając przesłanki wynikające z treści art. 141 § 4 p.p.s.a. nie ma obowiązku odnosić się osobno do każdego z zarzutów podniesionych w skardze oraz innych pismach procesowych sprawy i do każdego z argumentów na ich poparcie, może je oceniać całościowo.

Dlatego - co należy podkreślić - polemika z merytorycznym stanowiskiem sądu administracyjnego I instancji nie może sprowadzać się do zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Poprzez zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie można bowiem skutecznie zwalczać, ani prawidłowości przyjętego za podstawę orzekania stanu faktycznego, ani stanowiska sądu co do wykładni bądź zastosowania prawa.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2023 r. I GSK 1995/22

Śr., 1 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka