Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Bezczynność starosty

Z wokandy. Bezczynność starosty fotolia.pl

WSA w Białymstoku orzekł o skutkach bezczynności Starosty. W momencie gdy informację publiczną organ udostępni w krótkim okresie po upływie terminu, owszem – stwierdza się bezczynność, jednak postępowanie przed sądem staje się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie skarżąca wystąpiła do Starosty o przesłanie na jej adres mailowy umów cywilnych zawartych między Powiatem, a adwokatem lub radcą prawnym, który obsługuje prawnie Powiat. W związku z brakiem odpowiedzi na powyższy wniosek, skarżąca wywiodła do Sądu skargę na bezczynność Starosty w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej. Starosta w odpowiedzi wniósł o odrzucenie skargi. Wskazał, że udzielił odpowiedzi po złożeniu skargi, w której poinformował skarżącą, że organ nie zawierał żądanych we wniosku umów.

WSA orzekł, iż nie ulega wątpliwości, że żądana przez skarżącą informacja miała charakter informacji publicznej, a Starosta był podmiotem zobowiązanym do jej udzielenia. W kontrolowanej sprawie przedmiotem wniosku złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, było żądanie udostępnienia umów zawartych przez Starostę w zakresie obsługi prawnej Powiatu, a zatem umów dotyczących wydatkowania środków pieniężnych, będących w dyspozycji Powiatu. W wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. I OSK 1408/14 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że umowy o świadczenie pomocy prawnej zawarte przez gminę z zewnętrzną kancelarią prawną stanowią informację publiczną i powinny być udostępnione.

Z okoliczności sprawy wynika, że w dacie wniesienia skargi, złożonej po bezskutecznym upływie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o udzielenie żądanej informacji publicznej, informacja nie była skarżącej udostępniona. Dopiero po wniesieniu skargi skarżącej udzielono odpowiedzi, w której poinformowano ją, że organ nie zawierał umów cywilnych ze wskazanymi przez nią we wniosku podmiotami. W tym stanie rzeczy zadośćuczynienie obowiązkowi udzielenia żądanej informacji publicznej po wniesieniu skargi uzasadnia umorzenie postępowania sądowego w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku. W tym zakresie żądanie strony skarżącej sprecyzowane w skardze stało się bowiem bezprzedmiotowe.

Zważywszy na krótki okres stanu bezczynności, Sąd uznał brak cech rażącego naruszenia prawa stanem bezczynności organu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2016 r.  II SAB/Bk 88/16

Czw., 19 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka