Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informację publiczną można uzyskać nie tylko w trybie u.d.i.p.

Informację publiczną można uzyskać nie tylko w trybie u.d.i.p. fotolia.pl

WSA w Olsztynie przypomniał niedawno, że informacja publiczna może zostać udostępniona także w trybie szczególnym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawsze musi znaleźć zastosowanie do takich spraw.

Pewna organizacja społeczna wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. W treści pisma wnioskodawczyni wskazała, że swoje żądanie opiera na przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). Domagano się udostępnienia kserokopii operatu wodnoprawnego oraz projektu instrukcji gospodarowania wodą przedłożonych przez wnioskodawcę w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki za pomocą jazu głównego, pobór wody na przepławkę i korzystanie z wody rzeki do celów energetycznych Małej Elektrowni Wodnej.

Organ poinformował stronę, że sprawa ma charakter skomplikowany. Stąd sprawa będzie załatwiona później niż wynika to z art. 35 § 3 k.p.a. Jednocześnie organ zaznaczył, że w toku postępowania zostanie rozstrzygnięcie kończące sprawę w terminie miesiąca od dnia odebrania przez stronę pisma z taką informacją.

Ostatecznie organ udostępnił stronie dokumenty wskazując, że udostępnienie żądanej informacji podlega opłacie. Organizacja społeczna 4 dni wcześniej złożyła jednak skargę na bezczynność w przedmiotowej sprawie.

Rozpoznając sprawę Sąd zwrócił uwagę, że przepisy u.d.i.p. i u.o.o.ś. służą realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej. Przepisy ustawy „ogólnej” i ustawy „szczególnej” powinny być stosowane razem do oceny stanu faktycznego sprawy.

Istota odesłania, o którym mowa w art. 1 ust. 2 u.d.i.p. dotyczy takiej sytuacji, że to odrębna ustawa precyzuje zarówno zasady, jaki i tryb dostępu do informacji publicznej, których zastosowanie wyłączać będzie zasadność ich realizacji na podstawie trybu ogólnego. Do takich ustaw należy ustawa z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tryb przewidziany tą regulacją jest trybem szczególnym w stosunku do trybu ogólnego – wyjaśniał WSA.

Dalej, analizując przepisy u.o.o.ś. WSA stwierdził, że wniosek organizacji społecznej mieścił się w zakresie spraw udostępnianych w trybie u.o.o.ś. Stąd organ był zobowiązany do udostępnienia żądanych informacji wnioskodawcy.

Jednocześnie WSA stwierdził, że organ przekroczył ustawowe terminy do udostępnienia informacji publicznej. Stąd skarga była zasadna w zakresie stwierdzenia bezczynności organu. Bezczynność ta nie miała jednak charakteru rażącego i nie było podstaw do ukarania organu grzywną.

Wyrok WSA w Olsztynie z 25.05.2021 r., II SAB/Ol 39/21, CBOSA

Pt., 2 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński