Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o naradę koordynacyjną w formie elektronicznej a mapa w formie papierowej

Wniosek o naradę koordynacyjną w formie elektronicznej a mapa w formie papierowej fotolia.pl

W jednym z niedawnych wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przeanalizował następującą sytuację: Skarżący za pośrednictwem systemu ePUAP złożył wniosek o wydanie opinii dotyczącej skoordynowania usytuowania sieci gazowej z przyłączem na naradzie koordynacyjnej, a jednym z załączników złożonych wraz z wnioskiem w formie elektronicznej była mapa geodezyjna z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej. Jednak organ wezwał Skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez dostarczenie, w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, co najmniej 2 egzemplarzy map w wersji papierowej. Jak do całej sprawy odniósł się WSA?

Sąd stwierdził, że wbrew twierdzeniu organu złożony za pośrednictwem systemu ePUAP wniosek Skarżącego o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej z przyłączem na naradzie koordynacyjnej nie był obarczony brakami formalnymi, które uzasadniałyby jego pozostawienie bez rozpatrzenia. WSA zwrócił uwagę na to, że zarówno złożony wniosek, jak i dołączone do niego załączniki, w tym mapa geodezyjna z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej, zostały opatrzone podpisem zaufanym Skarżącego. Co więcej, według Sądu z art. 28b ust. 4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wynikało, że przedstawienie przez Skarżącego w formie elektronicznej planu sytuacyjnego z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej, sporządzonego na mapie geodezyjnej, wyłączało wynikający ze wskazanego przepisu obowiązek przedłożenia organowi co najmniej 2 egzemplarzy tego planu w formie papierowej.

Odnosząc się natomiast do przedstawionej w odpowiedzi na wniesioną skargę argumentacji organu co do braku możliwości technicznych odtworzenia przesłanej przez Skarżącego dokumentacji, Sąd stwierdził, że nie zasługiwała ona na uwzględnienie. WSA wskazał przy tym, że odpowiedzialność za zaniechania czy też zaniedbania organu administracji publicznej w zakresie ciążącego na nim obowiązku dostosowania posiadanej infrastruktury informatycznej celem efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług przez administracje publiczną nie może być przenoszona na stronę postępowania administracyjnego, w tym poprzez nakładanie na nią obowiązków proceduralnych niewynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 2021 r., III SAB/Łd 12/21

Źródło: CBOSA

Wt., 1 Czrw. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel