Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z marcowego posiedzenia zdalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z marcowego posiedzenia zdalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, rozporządzenie w sprawie gmin znajdujących się na obszarze Centralnego Portu Komunikacyjnego i współpraca w kwestii szpitali tymczasowych były głównymi tematami dyskusji podczas zdalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 31 marca.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczył Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Posiedzenie rozpoczął apel strony samorządowej KWRiST dotyczący umożliwiania w jak największym zakresie pracy zdalnej w związku z sytuacją epidemiczną. Chodzi o administrację samorządową i rządową.

Złożono też wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wspólnej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Jak argumentowali przedstawicieli samorządów, brakuje wiedzy odnośnie godzenia pewnych wytycznych, jakie stawia Unia Europejska. Chodzi też o to, że KPO musi współgrać z innymi elementami polityki spójności, a te nie są jeszcze znane. Trudno zatem odnosić się do niektórych problemów. Przewodniczący Komisji zaproponował, by temat został omówiony podczas kolejnego posiedzenia plenarnego Komisji, z tym, że odbędzie się ono w terminie wcześniejszym niż ostatnia środa miesiąca.

Strona samorządowa wyraziła też zaniepokojenie sygnałami płynącymi z województwa mazowieckiego. Przekazano wspólne stanowisko samorządowców w którym wyrażona została nadzieja, że wzorem innych regionów współpraca wojewody z przedstawicielami samorządów będzie układała się pomyślnie. „Boli nas to, że doszło do sytuacji, w której w Warszawie i Radomiu zwalniani są dyrektorzy szpitali podległych samorządom tych miast. Wszystko powinno się odbywać w duchu dialogu” – mówił współprzewodniczący Komisji Piotr Całbecki. Wyraził jednocześnie solidarność z prezydentami Radomia i Warszawy. Przedstawiciele dwóch miast, o których była mowa zapowiedzieli odwołanie od decyzji zawieszenia dyrektorów placówek. Poinformowali również, że decyzja ta w żaden sposób nie przyspieszyła działań związanych z funkcjonowaniem szpitali tymczasowych. Rodzi się za to wiele pytań o dalsze funkcjonowanie placówek, jak choćby kto pokryje ewentualną stratę finansową. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał, że organ założycielski szpitali się nie zmienia, a decyzje związane ze zmianami personalnymi zostały podyktowane troską o dobre zarządzanie placówkami.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej poruszono też kwestię Centralnego Portu Komunikacyjnego i odniesiono się do wątpliwości, jakie w ostatnim czasie sformułowali mieszkańcy gminy Baranów.  Zdaniem Marcina Horały, pełnomocnika ds. CPK, nikt nie powinien czuć się zaskoczony treścią merytoryczną rozporządzenia, bo stanowi ona kalkę przepisów prawnych. Jego zdaniem teren pod CPK też jest z grubsza zmiany i komunikowany od dwóch lat. Wyraził zdziwienie oporem mieszańców przed badaniami środowiskowymi. Istotnym punktem rozporządzenia jest jego zdaniem ustanowienie dla spółki prawa pierwokupu. Co więcej, zdaniem Marcina Horały konsultowanie rozporządzenia przez Komisję Wspólną nie jest konieczne, bo nie zmienia w żaden sposób stanu faktycznego jst. Do tej pory żadna ze stron nie podała argumentów za tym, żeby badania nie odbywały się na danej działce. Minister jest przeciwny dalszej obstrukcji, wyraził też zdziwienie, dlaczego na posiedzenie Komisji nie zaproszono przedstawicieli zainteresowanych samorządów. Podkreślił, że rozporządzenie musi być procedowane szybko i nie dopuści do tego, aby ktoś kupował teraz grunt tylko po to, by otrzymać większą rekompensatę finansową od państwa.  Zapewnił, że konsultacji społecznych przy CPK będzie jeszcze mnóstwo.

Do słów ministra odniósł się Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Zarzucił spółce, że nie wyjaśnia odpowiednio jasno wszystkich aspektów mieszkańcom. Nawiązał także do krążącej opinii, że spółka chce wykupić grunty trzy razy większe niż obszar planowanego portu, by spekulować gruntami.

Marcin Horała zarzucił z kolei celowe niezrozumienie sytuacji. Jego zdaniem rozporządzenie merytorycznie niczego nie zmienia wiec nie można w nim niczego zmienić. Odniósł się do zasady, że jeśli ktoś sprzedaje dobrowolnie grunt i godzi się na ustaloną kwotę, to to, że potem nieruchomość będzie więcej warta, to nie oznacza spekulacji. Tak w ocenie ministra wygląda rynek inwestycji w Polsce, nie tylko w przypadku spółek publicznych. „To celowe wywieranie niepokoju społecznego i przeciąganie sprawy w czasie” – podsumował.  

Andrzej Porawski przyznał ministrowi rację jeśli chodzi o kwestie spekulacyjne. Zaznaczył jednak, że rozporządzenie nie ma charakteru wyłącznie technicznego, bo obszar CPK nie został wskazany. Ma go wskazać to rozporządzenie. To, czy dany teren znajdzie się w obszarze czy nie, jest decyzją merytoryczną.

Dalsza dyskusja dotycząca tego zagadnienia będzie kontynuowana podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury z udziałem zainteresowanych gmin.

Poinformowano o opublikowanych wynikach II naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zdaniem Pawła Szefernakera ok. 2-3 tygodni po świętach Wielkanocnych opublikowane zostaną wyniki naboru funduszu drogowego, również w kwietniu powinniśmy poznać wyniki nabory popegeerowskiego.

Strona samorządowa złożyła również wniosek o spotkanie z ministrem edukacji w sprawie dalszego finansowania oświaty. Problemy w finansowaniu narastają, dlatego złożono prośbę, by spotkanie odbyło się przed zatwierdzeniem arkuszy przez kuratoria oświaty.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 12 kwietnia.

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych
 5. Projekt „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Do dalszych prac skierowano:

 1. Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej
 2. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej
 3. Projekt rozporządzenia w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
 9. Projekt ustawy o gatunkach obcych
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw 
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
Czw., 1 Kw. 2021 0 Komentarzy
Małgorzata Orłowska
sekretarz redakcji Małgorzata Orłowska