Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kiedy opublikować raport o stanie JST na stronie BIP urzędu?

Kiedy opublikować raport o stanie JST na stronie BIP urzędu? fotolia.pl

Obowiązek opublikowania na stronie BIP raportu o stanie powiatu wynika z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.). Z art. 3 ust. 2 u.d.i.p. wynika, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Przepisy prawa nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem „niezwłocznie”, jednak jak wskazuje się w judykaturze niezwłocznie oznacza "bez nieuzasadnionej zwłoki", czyli bez zbędnych czynności, przeszkód, ale z zachowaniem czynności przewidzianych przepisami (wyrok WSA w Krakowie z 10 sierpnia 2018 r., III SA/Kr 616/18). Dodatkowo terminu "niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin "niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu (wyrok WSA w Opolu z 4 grudnia 2019 r., I SA/Op 387/19).

W przypadku raportu o stanie powiatu należy mieć w tym aspekcie na uwadze dwie kwestie.
Po pierwsze raport o stanie powiatu, poza tym, że stanowi informacje o stanie jednostki samorządu terytorialnego, spełnia warunki do uznania go za dokument urzędowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.d.i.p. dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Organem przyjmującym raport jest zarząd powiatu.  Raport o stanie powiatu jest przedstawiany przez zarząd powiatu radzie do 31 maja danego roku w myśl art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (u.s.p.). W roku 2020 termin uległ wydłużeniu o 60 dni zgodnie z art. 46 pkt 35 ustawy  z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dodającym art. 15zzzzzz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Zatem najpóźniej w momencie przedstawienia raportu radzie powiatu dokument ten staje się dokumentem urzędowym.

Po drugie w debacie, którą rada powiatu przeprowadza nad przedstawionym raportem mogą zabierać głos mieszkańcy (art. 30a ust. 6 u.s.p.), zatem powinni mieć możliwość zapoznania się z jego treścią przed debatą.

Mając więc na uwadze powyższe można przyjąć, że raport o stanie powiatu powinien zostać zamieszczony na stronie BIP niezwłocznie po przekazaniu go przez zarząd radzie powiatu.

Sob., 11 Lp. 2020 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka