Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opinia ZPP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne

Opinia ZPP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne fotolia.pl

Odpowiadając na prośbę o przedłożenie opinii do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Związek Powiatów Polskich sformułował swoje uwagi. Oto niektóre z nich: 

  • ZPP sprzeciwia się usunięciu z Prawa wodnego możliwości powierzenia przez Wody Polskie, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, w drodze porozumienia, na wniosek tych jednostek, wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków oraz zapewniania ochrony ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne. Wyłączenie możliwości zawierania fakultatywnych porozumień, na których zawarcie musi się zgodzić właściwy minister, to skrajny przejaw centralizacji. 
  • W związku z dużym problemem suszy należy podjąć szereg działań zmierzających do wdrożenia reakcji nie tylko na poziomie centralnym, ale również regionalnym i lokalnym – poprzez stworzenie kompetencji i zapewnienie środków wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. Tylko dzięki zaangażowaniu administracji samorządowej możemy w krótkim czasie osiągnąć dobre rezultaty na terenie całego kraju. 
  • Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, a likwidacja urządzenia jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznych, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych może nałożyć na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom - Warto rozważyć zachowanie takiej możliwości, albowiem po wykonaniu przedmiotowej decyzji powstają przecież urządzenia zapobiegające szkodom 
  • Propozycja przeanalizowania obecnego brzmienia art. 226 ust. 2 pkt 2 i 3 Prawa wodnego i zaproponowanie modyfikacji – jednak bez konieczności ich całkowitego uchylania 
  • Obecnie osiągnięcie celów utrzymywania wód nie powinno uniemożliwić osiągnięcia celów środowiskowych – natomiast projekt zakłada wprowadzenie osiągnięcia celów środowiskowych jako pierwszego z celów utrzymywania wód. To istotna zmiana paradygmatu. Wydaje się, że obecne, bardziej elastyczne przepisy dają większe możliwości podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie wód, a kwestia takiego utrzymywania, które pozwala na osiąganie celów środowiskowych to obszar do zagospodarowania w ramach praktyki wykonywania zadań przez te podmioty. 
  • W kwestii Art. 1 pkt 22 projektowanej ustawy – uchylającego art. 395 pkt 3 Prawa wodnego, który to stwierdza, że pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych - pragniemy podkreślić, że czym innym jest odpowiednia praktyka funkcjonowania administracji publicznej, a czym innym ograniczanie elastyczności jej działań. Na gruncie Prawa wodnego, w tym wskazanego przepisu, bardzo często następuje ważenie pewnych wartości. Trzeba być ostrożnym z odchodzeniem od rozwiązań kompromisowych czy też pozostawiających administracji publicznej swobodę, która w pewnym momencie może okazać się nieoceniona. 
  • Co do proponowanej zmiany, która dookreśla pojęcie „strony postępowania” w odniesieniu do postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - Trzeba zauważyć, że takie rozwiązanie wywoła skutki finansowe w postaci większego obciążenia pracą organów wydających decyzje ws. pozwoleń zintegrowanych oraz wydłuży czas ich trwania. 
  • W odniesieniu do Art. 5 pkt 1 projektowanej ustawy – uchylającego art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, określającego krąg stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej – takie rozwiązanie niewątpliwie wydłuży czas trwania postępowań dot. wydawania decyzji środowiskowych i zwiększy zakres zadań organów wydających te decyzje. Obawy wywołuje to, że przyjęcie w podobnym czasie kilku rozwiązań spowalniających te postępowania może spowodować bardzo negatywne skutki w zakresie właśnie sprawności ich prowadzenia. 

Całość opinii Związku Powiatów Polskich można przeczytać w załączonym piśmie.

Załączniki:
Pobierz ten plik (152_opinia nowelizacja Prawa wodnego.pdf)Opinia ZPP363 kB
Pt., 10 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska