Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydawanie przez zastępcę wójta zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na podstawie powierzenia prowadzenia spraw

Wydawanie przez zastępcę wójta zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na podstawie powierzenia prowadzenia spraw .

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło wydanie zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy z istotnym naruszeniem prawa – ze względu na to, że podpisał je Zastępca Prezydenta Miasta – działający na podstawie powierzenia prowadzenia spraw gminy z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym Kolegium RIO kwestionowało samą możliwość dokonania takiego powierzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyznał jednak rację władzom samorządowym.

Spór tak naprawdę sprowadzał się do tego, czy do „określonych spraw gminy” z art. 33 ust. 4 ustawy gminnej należy również wykonywanie czynności innych niż związane z kierowaniem urzędem gminy, w szczególności z zakresu kompetencji wójta jako organu wykonawczego gminy, wśród których mieszczą się uprawnienia do zmian w budżecie gminy? W ocenie Sądu, ogólny charakter unormowania zawartego w art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, bez ograniczenia do konkretnych kategorii spraw oznacza, że zamiarem ustawodawcy było ustanowienie możliwości powierzenia przez wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) swojemu zastępcy (zastępcom) każdego rodzaju spraw, jakie pozostają w kompetencji wójta. Zdaniem WSA brak jest podstaw do tego, aby upoważnienie z art. 33 ust.4 u.s.g. odnosić wyłącznie do spraw z zakresu kierowania urzędem gminy.

Ponadto jak wynikało z akt omawianej sprawy, podstawą umocowania dla Zastępcy było upoważnienie Prezydenta Miasta z grudnia 2019 r. stwierdzające, że Zastępca Prezydenta Miasta jest umocowany do zastępowania Prezydenta Miasta w czasie jego nieobecności w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r. i dokonywania czynności prawnych w imieniu Prezydenta Miasta. W podstawie prawnej upoważnienia wskazano § 4 ust. 4 i 5 Części I. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Przepisy te stanowiły, ze w razie nieobecności Prezydenta z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn funkcje prezydenta pełni upoważniony Zastępca Prezydenta, a zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Prezydenta. Zdaniem Sądu szeroki zakres umocowania, który dotyczył nieskonkretyzowanych, a zarazem nieograniczonych czynności prawnych, podejmowanych w imieniu Prezydenta w czasie jego nieobecności we wskazanym okresie oznaczał, że upoważnienie obejmowało również czynności związane z wykonywaniem budżetu i dokonywaniem zmian w uchwale budżetowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2020 r., I SA/Rz 228/20

Źródło: CBOSA

Pt., 19 Czrw. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel