Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ekspercka wolnoamerykanka – zlecanie zadań eksperckich na zewnątrz, pomimo możliwości osiągnięcia rezultatu własnymi siłami

Ekspercka wolnoamerykanka – zlecanie zadań eksperckich na zewnątrz, pomimo możliwości osiągnięcia rezultatu własnymi siłami fotolia.pl

Zadania publiczne nałożone na jednostki samorządu terytorialnego (jst) wykonują najczęściej pracownicy urzędów obsługujących organy jst zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Zadania te oraz usługi o charakterze doradczym i eksperckim mogą być na podstawie umów cywilnoprawnych zlecane podmiotom zewnętrznym oraz pracownikom tych urzędów. Umowy cywilnoprawne z pracownikami mogą być jednak zawierane tylko w sytuacji, gdy ich przedmiotem są zadania inne niż zadania wynikające ze stosunku pracy.

Jak czytamy na stronie NIK - w latach 2020–2021 jst przeznaczyły na wynagrodzenia i płace pochodne pracowników odpowiednio 31,7% (94 828 711,9 tys. zł) i 32,3% (102 172 453,6 tys. zł) wydatków rocznych ogółem. Nie sposób jednak wyodrębnić z tych kwot skali wydatków ponoszonych na realizację usług doradczych i eksperckich, ponieważ w księgach rachunkowych, a więc i w sprawozdaniach budżetowych jst nie wyodrębniono takiej kategorii.

Wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z zasadami gospodarności i efektywności lub optymalnego doboru metod i środków do realizacji założonych celów. Zlecenia na usługi doradcze i eksperckie muszą więc, w wyniku rzetelnej analizy potrzeb jst, trafiać do podmiotów wyspecjalizowanych w danym obszarze, wyłonionych zgodnie z przyjętymi zasadami przejrzystości i racjonalności.

Z kontroli NIK wynika, że zlecano wykonanie zadań eksperckich na zewnątrz, choć urzędy mogły osiągnąć rezultat własnymi siłami. Zlecano usługi doradcze własnym pracownikom, zamieniając im umowę o pracę na „śmieciówkę”, i wypłacano im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach. Nie dochodzono kar za niewywiązywanie się z umów. Doszło do stanowczo zbyt wielu przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.

W toku kontroli Izba stwierdziła nieprawidłowości na wielu etapach.

Skontrolowane jst korzystały z opcji nabywania usług doradczych i eksperckich, zarówno od podmiotów zewnętrznych, jak i od własnych pracowników. Zlecały je na podstawie opracowanych i wdrożonych procedur ogólnych, dotyczących zarówno podmiotów zewnętrznych, jak też własnych pracowników, zawierając z nimi umowy cywilnoprawne.

Żadna jst nie opracowała jednak odrębnych procedur dotyczących zasad zlecania usług doradczych i eksperckich, nie wyodrębniła też komórki lub stanowiska pracy odpowiedzialnego za zlecanie tego typu usług. Obowiązki związane z rejestrowaniem bądź nadzorowaniem takich umów w trzech jednostkach nie zostały ujęte w zakresie kompetencji sprawujących je pracowników. W pięciu jednostkach rejestry prowadzone były nierzetelnie – nie obejmowały części udzielonych zamówień publicznych oraz zawartych w tym zakresie umów.

W części skontrolowanych jst NIK stwierdziła szwankującą kontrolę zarządczą, mającą umożliwiać m.in. weryfikację zasadności zlecania usług zarówno podmiotom zewnętrznym, jak i własnym pracownikom.

W okresie objętym kontrolą na usługi doradcze i eksperckie w skontrolowanych jst wydano łącznie ponad 82,5 mln zł (przytłaczająca większość dotyczyła umów z podmiotami zewnętrznymi). Wartość usług szacowano z reguły w sposób staranny i właściwy – pojedyncze nieprawidłowości stwierdzone w 5 jednostkach.

Jednak w aż ośmiu (32%) skontrolowanych urzędach doszło do nieprawidłowego wypłacania wynagrodzeń.

Dodatkowo w 20% ze skontrolowanych jst dochodziło do nielegalnego, nierzetelnego oraz niegospodarnego powierzania dodatkowych zadań (o łącznej wartości ponad 630 tys. zł) własnym pracownikom.

W trzech jednostkach zastępowano umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi – wbrew Kodeksowi pracy, ponieważ taki tryb zatrudnienia pozbawiał zleceniobiorców praw pracowniczych, poza tym omijał rygory wynikające z przepisów antykorupcyjnych.

W trakcie realizacji zadań dokonywano uzasadnionych i korzystnych dla jst zmian w zawartych uprzednio umowach. W dziewięciu umowach wprowadzone zmiany bez wymaganej formy pisemnego aneksu, co wykluczyło rzetelną weryfikację prawidłowości wykonania pracy.

Stwierdzono również przypadki nieuzasadnionego zaniechania naliczania i dochodzenia kar umownych w łącznej kwocie 81,7 tys. zł bądź dochodzenia ich w sposób opieszały – co również stanowi naruszenie ufp.

Do dnia zakończenia kontroli w dwóch jednostkach doszło do niegospodarności: nie zostały wykorzystane efekty zleconych usług, na których realizację wydatkowano łącznie 57,2 tys. zł.

Więcej informacji na stronie NIK 

Źródło: NIK

Czw., 25 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła