Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak złożyć wniosek do Polskiego Ładu?

Jak złożyć wniosek do Polskiego Ładu? fotolia.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił stronę dedykowaną wnioskom składanym w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W przyjazny sposób wyjaśnia ona jak ubiegać się o dofinansowanie.

Jednym z założeń stojących za Funduszem Inwestycji Strategicznych było nadanie wnioskom o dofinansowanie w pełni cyfrowego charakteru. Najpierw zainteresowana jednostka samorządu terytorialnego (lub związek jednostek samorządu terytorialnego) musi wystąpić o udzielenie mu dostępu do Aplikacji Polski Ład. Korespondencja dot. wniosków o udzielenie dostępu prowadzona jest za pomocą platformy ePUAP. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST/związku JST na skrzynkę /BGK/polskilad. Dopiero za pośrednictwem dedykowanej aplikacji możliwe jest składanie konkretnych wniosków o dofinansowanie.

Do wniosku należy załączyć następujące załączniki:

  • pełnomocnictwo do reprezentowania JST/związku JST – wzór dostępny jest tutaj i tutaj;
  • pełnomocnictwo udzielone przez skarbnika JST, jeżeli kontrasygnatę na wnioskach i oświadczeniach będzie składać osoba upoważniona przez skarbnika – wzór dostępny jest tutaj i tutaj;
  • zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub powołaniu w skład zarządu powiatu/województwa/związku międzygminnego;
  • statut (tylko w przypadku związku jednostek samorządu terytorialnego!).

Pełną instrukcję co do sposobu składania wniosku można znaleźć pod tym linkiem: www.bgk.pl.

BGK przypomina, że decyzję o przydzieleniu środków podejmuje Prezes Rady Ministrów. Po takim rozstrzygnięciu bank przyznaje JST promesę wstępną dzięki której JST/związek JST może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych JST/związek JST wnioskuje do BGK (za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu. Wypłata dofinansowania możliwa jest dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą (wykonawcami) i realizacji inwestycji (lub jej etapów). Wówczas w określonym w harmonogramie momencie należy wystąpić z wnioskiem do BGK o wypłatę promesy. Same wypłaty będą realizowane w „oknach płatniczych” ogłaszanych na stronie internetowej banku.

Niestety dedykowana funduszowi strona internetowa milczy na temat kryteriów, według których Prezes Rady Ministrów będzie dokonywał podziału środków. Bank przygotował dość obszerne FAQ dostępne tutaj. Można się z niego jedynie dowiedzieć, że wnioski zgłaszane do dofinansowania powinny mieścić się w ramach jednego z 4 priorytetów.

Priorytet pierwszy, to budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja oraz odnawialne źródła energii.

Priorytet drugi obejmuje wydatki na tabor z napędem zeroemisyjnym, budowę lub modernizację źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego/sieci ciepłowniczej/infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, cyfryzację usług publicznych i komunalnych, poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych, innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce, rewitalizacja obszarów miejskich, budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej i turystycznej lub infrastruktury sportowej.

Do priorytetu trzeciego została zaliczona budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej/infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni/infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej/infrastruktury transportu wodnego, wydatki na tabor transportu kolejowego/transportu tramwajowego/tabor z napędem niskoemisyjnym, budowę lub modernizację kanalizacji deszczowej, gospodarkę wodną (w tym melioracja, retencja, osuszanie), budowę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego/infrastruktury społecznej/ infrastruktury edukacyjnej oraz rewitalizację obszarów i/ lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych.

Natomiast priorytetem czwartym są zadania związane z taborem zbiorowego transportu drogowego/zbiorowego transportu wodnego, budową lub modernizacją infrastruktury telekomunikacyjnej, budową i organizacją inkubatorów przedsiębiorczości/parków naukowo-technologicznych i inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jedna inwestycja może zostać zakwalifikowana jednocześnie do więcej niż jednego obszaru priorytetowego!

W zależności od obszaru priorytetowego JST powinna posiadać środki na wkład własny przeznaczony na potrzeby wykonania danego zadania:

  • priorytet 1: minimum 5 proc. udziału własnego;
  • priorytet 2: minimum 10 proc. udziału własnego;
  • priorytet 3: minimum 15 proc. udziału własnego;
  • priorytet 4: minimum 20 proc. udziału własnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński