Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie dla gospodarki odpadami w województwie łódzkim

Wsparcie dla gospodarki odpadami w województwie łódzkim fotolia.pl

Od 30 czerwca br. rusza naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące zadania jst,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • przedsiębiorcy.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 • inwestycje dotyczące zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie;
 • inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia;
 • inwestycje dotyczące infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów;
 • inwestycje w zakresie infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
 • kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów;
 • projekty z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich właściwym unieszkodliwieniem;
 • projekty związane z likwidacją tzw. dzikich wysypisk odpadów;
 • rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych;
 • budowa składowisk odpadów azbestowych lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 558 250,45 Euro.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Pt., 11 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba