Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Brak konieczności zmiany projektu budowlanego nie oznacza automatycznie braku konieczności zgłoszenia zmiany w dofinansowywanym projekcie

Brak konieczności zmiany projektu budowlanego nie oznacza automatycznie braku konieczności zgłoszenia zmiany w dofinansowywanym projekcie fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który rozpoznawał następujący spór: czy dokonane przez gminę zmiany w realizacji zakresu projektu w zakresie wykonania elementów małej architektury, barierek zabezpieczających oraz oświetlenia, organ poprawnie zakwalifikował jako wydatki wykorzystane z środków z naruszeniem procedur?

Zdaniem Sądu, gmina naruszyła procedury, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przez naruszenie zapisów wskazanych w umowie o dofinansowanie. W tejże umowie o dofinansowanie gmina zobowiązała się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, a umowa stanowiła, że w przypadku zmian w projekcie dokonanych w trakcie jego realizacji na podstawie umowy, beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu uwzględniając zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto umowa przewidywała, że beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania pisemnej akceptacji, a następnie strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu – w efekcie czego beneficjent przedkłada do Instytucji Zarządzającej uaktualniony wniosek o dofinansowanie.

Powyższe zapisy oznaczały zdaniem Sądu, że obowiązkiem beneficjenta jest zgłoszenie organowi wszelkich zmian w projekcie, a umowa nie rozróżnia zmian w projekcie na istotne czy nieistotne. Według WSA gmina błędnie uważała, że brak konieczności uaktualnienia projektu budowlanego i pozwoleń na budowę rodził też brak konieczności zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Okoliczność, że dokonane w realizacji inwestycji zmiany były przewidziane w umowie z wykonawcą również nie zwalniała w obowiązku zgłoszenia ich organowi – stwierdził WSA. Ponadto wskazał, że nie zwalniało z obowiązku zgłoszenia zmian uznanie przez gminę, że są one racjonalne, funkcjonalne i ekonomicznie uzasadnione, gdyż umowa nie czyniła w tym zakresie żadnych wyjątków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 września 2020 r., I SA/Ke 178/20

Źródło: CBOSA

Sob., 24 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel