Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w dyżurach aptecznych – odpowiedzi na pytania (cz.3)

Zmiany w dyżurach aptecznych – odpowiedzi na pytania (cz.3) fotolia.pl

Kontynuujemy nasz cykl artykułów odpowiadających na pytania dotyczące zmian w dyżurach aptecznych.

Czy apteki gminne, które wcześniej nigdy nie dyżurowały, też muszą nam przysłać rozkłady pracy?

Tak. Zwracam przy tym uwagę, że przepisy ustaw co do zasady są pisane w sposób abstrakcyjny i generalny a nie kazuistyczny uwzględniające wszelkie możliwe uwarunkowania geograficzno-demograficzne na obszarze kraju w poszczególnych powiatach. W mojej ocenie nałożenie na prowadzących apteki raz w roku obowiązku przekazana informacji o czasie pracy oraz ewentualnych zmianach w ciągu roku w formie elektronicznej nie wydaje się nadmiernym obciążeniem.

Czy Starosta winien wydać zarządzenie w sprawie zasad naliczania kar (zasady dotyczące jej wysokości)?

W żadnym wypadku. Nie dość, że nie ma podstawy prawnej do wydania takiego zarządzenia, to powołanie się na taki dokument  w decyzji nakładającej karę najprawdopodobniej skutkowałoby uchyleniem decyzji przez organ II instancji. Zasady prowadzenia postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych oraz zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych regulują w sposób wyczerpujący przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Co zrobić, jeżeli pomimo przypominania aptekom, nie otrzymamy od wszystkich aptek rozkład godzin pracy do 31 stycznia?

Wszcząć postępowanie, o którym mowa w art. 129bb pkt 1 Prawa farmaceutycznego. Jeżeli niezwłocznie po wszczęciu postępowania podmiot prowadzący aptekę prześle rozkład godzin pracy starosta zawsze może skorzystać z art. 189f § 1 pkt 1  k.p.a. tj. odstąpić od nałożenia kary, poprzestać na pouczeniu, z uwag na znikomość naruszenia prawa i zaprzestanie jego dalszego naruszania.

Czy w powiecie mającym siedzibę w mieście 40 tyś. mieszkańców, w której funkcjonuje apteka całodobowa, należy nałożyć kary na apteki, które nie przekazały informacji do końca stycznia (do 30 września w przypadku)?

Tak, chyba że w pytaniu jest mowa o powiecie mającym siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiat obwarzankowy). Z art. 94 ust. 2 wynika, że rozkłady mają przesłać apteki również w tych powiatach, które fakultatywnie mogą wyznaczać apteki lub dodatkowe dyżury płatne ze środków powiatu.

Czy byłoby błędem wystąpić z oficjalnym pismem do aptek o wskazanie rozkładów godzin pracy aptek?

Nie jest to błąd ale nie jest to też obowiązek powiatu. Obowiązek przekazania zarządowi powiatu rozkładu godzin pracy aptek jest obowiązkiem wynikającym wprost z przepisów ustawy. Podmioty prowadzące aptekę prowadzą działalność gospodarczą regulowaną. Zatem można od nich wymagać zachowania określonego poziomu profesjonalizmu.

Co w sytuacji, jeżeli apteka jest czynna do godz. 22.00, a dyżur ma być dwugodzinny?

Po analizie potrzeb mieszkańców, na podstawie art. 94 ust. 3 Prawa farmaceutycznego powiat może albo odstąpić od wyznaczenia dyżuru, jeżeli praca aptek do 22 gwarantuje zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do usług świadczonych przez apteki ogólnodostępne albo wyznaczyć dyżur pomiędzy od 21.00 do 23.00. W art. 2 Prawa farmaceutycznego przesądzono, że dyżur w porze nocnej jest dyżurem 2-godzinnym.

Czy analiza potrzeb mieszkańców jest niezbędna do przeprowadzenia?

Nie tyle analiza potrzeb, ile analiza zaspokojenia potrzeb mieszkańców i w mojej ocenie jej przeprowadzenie jest obligatoryjne w powiatach mających siedziby w miastach do 40 tys. mieszkańców. Natomiast zakres i poziom szczegółowości tej analizy powinien być uzależniony od konkretnej sytuacji.

Przykład: jeżeli z informacji przekazanej przez podmioty prowadzące apteki wynika, że w powiecie działa apteka każdego dnia od godziny 6.00 do godziny 23.00, apteka jest zlokalizowana w mieście powiatowym, w niedalekiej odległości od punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a powiat nie zamierza finansować dodatkowych godzin dyżurów ze środków własnych, to w mojej ocenie nie ma potrzeby przeprowadzania głębszej analizy np. w zakresie ruchu pacjentów w podmiotach leczniczych, ponieważ rozkład pracy tej apteki i tak gwarantuje zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wymiarze wynikającym z Prawa farmaceutycznego.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja w powiecie, w którym apteki w informacji, o której mowa w art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego wskazały, że pracuję np. do godziny 20.00. W takim przypadku powiat powinien przeprowadzić analizę, po pierwsze w celu określenia godzin, w których wyznaczy dyżury, po drugie w zakresie preferowanej lokalizacji apteki lub aptek do pełnienia tych dyżurów.

Cześć II cyklu dostępna jest TUTAJ.

Wt., 30 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel