Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktywizacja zawodowa dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów

Aktywizacja zawodowa dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów fot.canva

Od 28 czerwca do 7 lipca br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Konkurs dotyczy naboru na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie, tj. osób zdefiniowanych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • organizacje pracodawców;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • samorządy gospodarcze i zawodowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły lub placówki oświatowe;
 • uczelnie wyższe;
 • wspólnoty samorządowe.

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach następujących typów projektów:
8.2.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

8.2.B. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

8.2.C. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże,
 • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
 • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia jest realizowane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 102, która dotyczy dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspierania mobilności pracowników.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% - środki europejskie, 10% - budżet państwa).
Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba