Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przesłanki wymagane do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych

Przesłanki wymagane do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych fotolia.pl

Przesłanki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie bezrobotnemu prawa do zasiłku, określone zostały w art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z treści tego przepisu w sposób jednoznaczny wynika, że warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: pierwszej - w postaci posiadania okresu zatrudnienia i okresów zaliczanych wynoszących co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację oraz drugiej - w postaci uzyskiwania w tym okresie, z uwzględnieniem okresów zaliczanych, wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia objętego obowiązkiem opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105.

Obowiązek wykazania wyżej wskazanych przesłanek spoczywa na bezrobotnym. W myśl bowiem regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy, dokonującemu rejestracji, świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, przysługujących na podstawie przepisów ustawy.

Wyjątek od powyżej wyrażonej zasady przewiduje § 8 ust. 5 rozporządzenia z którego wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz przekazanie wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnego albo poszukującego pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

Fakt, że bezrobotny sam nie wskazuje na jakiekolwiek przeszkody czy trudności związane z dostarczeniem wymaganych dokumentów (np. z uzyskaniem zaświadczenia z ZUS) powoduje, ze nie ma podstaw do wyrażenia przez starostę zgody na wcześniejszą rejestrację bez wymaganych dokumentów.

Źródło:  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 listopada 2021 r., I OSK 1119/21.

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka